Stemming

Amendement van het lid Agema over het nadrukkelijk regelen dat Zorginstituut Nederland geen invloed heeft op de inhoud van de professionele standaard

92,0 %
8,0 %


PVV

D66

VVD

PvdD

SP

GL

CDA

SGP

CU

50PLUS

PvdA


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 29 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, komt het tweede lid van artikel 47a te luiden:

  • 2. Het Zorginstituut stelt een beleidsregel vast op basis waarvan wordt beoordeeld of een professionele standaard kan worden aangemerkt als een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een specifiek zorgproces en een meetinstrument kan worden aangemerkt als een verantwoord middel om te meten of goede zorg is geleverd.

II

In artikel I, onderdeel E, wordt aan artikel 47a een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het Zorginstituut neemt een overeenkomstig het eerste lid voorgedragen professionele standaard of meetinstrument niet op in het openbaar register indien deze niet voldoet aan de beleidsregel, bedoeld in het tweede lid.

III

In artikel VII, onderdeel P, komt het tweede lid van artikel 66b te luiden:

  • 2. Het Zorginstituut stelt een beleidsregel vast op basis waarvan wordt beoordeeld of een professionele standaard kan worden aangemerkt als een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een specifiek zorgproces en een meetinstrument kan worden aangemerkt als een verantwoord middel om te meten of goede zorg is geleverd.

IV

In artikel VII, onderdeel P, wordt aan artikel 66b een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het Zorginstituut neemt een overeenkomstig het eerste lid voorgedragen professionele standaard of meetinstrument niet op in het openbaar register indien deze niet voldoet aan de beleidsregel, bedoeld in het tweede lid.

Toelichting

De indiener is van mening dat vermenging van de taken ten aanzien van pakketbeheer en kwaliteit onwenselijk is. Bezuinigingsoperaties en besluiten ten aanzien van het pakket mogen niet van invloed zijn op de inhoud van professionele standaarden. Door op te nemen dat Zorginstituut Nederland alleen kan weigeren een professionele standaard op te nemen in het register wanneer deze niet voldoet aan het toetsingskader, wordt benadrukt dat Zorginstituut Nederland geen invloed heeft op de inhoud van de professionele standaard. Het toetsingskader bevat immers alleen procedurele eisen ten aanzien van het proces van ontwikkeling van standaarden zoals de onderwerpen die aan bod moeten komen en de betrokkenheid van relevante partijen. Omdat het toetsingskader geen eisen stelt aan de inhoud van de standaard zelf, kan en mag het Zorginstituut Nederland een professionele standaard niet weigeren wanneer zij het niet eens is met de opgenomen behandeling, bijvoorbeeld omdat die te duur is. Zorginstituut Nederland adviseert daarin, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid. De besluitvorming over welke zorg in het pakket thuis hoort ligt immers bij de politiek.

Agema


Amendement van het lid Agema over het nadrukkelijk regelen dat Zorginstituut Nederland geen invloed heeft op de inhoud van de professionele standaard

2013-01-29
Dossier: 33243
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-19.html