Stemming

Motie Keijzer en Krol over het vrijstellen van de eigen woning in box 3

37,3 %
62,7 %


VVD

SGP

PvdD

SP

CU

PVV

CDA

GL

50PLUS

PvdA

D66


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN KROL

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met ingang van 1 januari 2013 8% van het vermogen opgeteld wordt bij het bijdrageplichtig inkomen en hierdoor flink hogere eigen bijdragen AWBZ geheven worden;

overwegende dat dit tot onbedoelde effecten leidt;

roept de regering op, te bewerkstelligen dat voor ouderen en gehandicapten de onbedoelde effecten verzacht worden door de eigen woning, daar waar deze het enige vastgoed is dat in bezit is en te koop, vrij te stellen in box 3;

verzoekt de regering, tot het moment waarop deze besluitvorming geresulteerd heeft in wetgeving de eigen bijdragen conform naar beneden bij te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Krol


Motie Keijzer en Krol over het vrijstellen van de eigen woning in box 3

2013-04-04
Dossier: 33204
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-26.html