Stemming

Motie Keijzer en Krol over het verzachten van de onbedoelde effecten van de bijtelling

34,7 %
65,3 %


CU

SP

CDA

SGP

VVD

GL

PVV

PvdA

D66

PvdD

50PLUS


Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN KROL

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met ingang van 1 januari 2013 8% van het vermogen opgeteld wordt bij het bijdrageplichtig inkomen en hierdoor flink hogere eigen bijdragen AWBZ geheven worden;

overwegende dat dit tot onbedoelde effecten leidt;

roept de regering op, te bewerkstelligen dat voor ouderen en gehandicapten de onbedoelde effecten verzacht worden door het vrij te stellen vermogen in box 3 voor volwassen verstandelijk gehandicapten te verhogen naar € 42.000, dan wel in de vaststelling van de eigen bijdrage AWBZ voor deze groep de eigen bijdrage niet langer te innen op het moment dat dit bedrag bereikt wordt;

verzoekt de regering, tot het moment waarop de desbetreffende wetgeving aangepast is de eigen bijdragen conform naar beneden bij te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Krol


Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

2013-04-04
Dossier: 33204
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-25.html