Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 44 dat beoogt de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad een aantal advies- en beroepsrechten te geven bij essentiële besluiten van het fonds, zoals liquidatie van het fonds

72,7 %
27,3 %


50PLUS

CU

VVD

CDA

D66

PvdA

PVV

SP

PvdD

SGP

GL


Nr. 47 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 441

Ontvangen 24 mei 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 115a als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot van onderdeel d vervalt: en.

c. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma worden de volgende onderdelen toegevoegd:

  • f. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds of de overname van verplichtingen door het pensioenfonds;

  • g. liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;

  • h. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;

  • i. het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en

  • j. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van ondernemingspensioenfonds in artikel 1.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 5. Het advies van de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de in het derde lid bedoelde besluiten.

  • 6. Bij het vragen van advies wordt aan de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit en van de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zal hebben.

II

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 115e na «Het pensioenfonds deelt» ingevoegd: de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad of.

III

In artikel I wordt onderdeel J als volgt gewijzigd:

1. In het eerste onderdeel wordt voor «belanghebbendenorgaan» ingevoegd: deelnemers- en pensioengerechtigdenraad of.

2. In het tweede onderdeel wordt «Het belanghebbendenorgaan» vervangen door «De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad of het belanghebbendenorgaan», wordt «artikel 115c, eerste lid» vervangen door «artikel 115a, derde lid onderscheidenlijk artikel 115c, eerste lid» en wordt na de dubbele punt ingevoegd: de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad of.

3. In het derde onderdeel wordt voor «het belanghebbendenorgaan» ingevoegd: de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad of.

Toelichting

Dit amendement beoogt de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad een aantal advies- en beroepsrechten te geven bij essentiële besluiten van het fonds zoals liquidatie van het fonds.

Omtzigt


Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 44 dat beoogt de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad een aantal advies- en beroepsrechten te geven bij essentiële besluiten van het fonds, zoals liquidatie van het fonds

2013-05-24
Dossier: 33182
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-47.html