Stemming

Motie van het lid Voortman over het creëren van vervangende werkgelegenheid voor WSW'ers in krimpregio's

15,3 %
84,7 %


PvdA

50PLUS

PVV

SGP

BONTES

VVD

PvdD

SP

D66

CDA

GL

CU


Nr. 167 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de uitvoering van de Participatiewet zeer problematisch is voor krimpregio's zoals Oost-Groningen, Zeeland en Zuidoost-Limburg door afnemende werkgelegenheid, de bovengemiddelde efficiencykorting en een relatief hoog aantal WSW'ers;

overwegende dat het nieuwe verdeelmodel onvoldoende rekening houdt met deze hindernissen en dat een extra overheidsinzet voor deze gebieden gewenst is;

verzoekt de regering om, in nauw overleg met krimpregio's zoals Oost-Groningen, Zeeland en Zuidoost-Limburg actief en financieel te ondersteunen bij het creëren van extra en vervangende werkgelegenheid voor WSW'ers, bij het omvormen van sociale werkvoorzieningen naar levensvatbare bedrijven voor mensen met een arbeidsbeperking en bij het activeren, mobiliseren en scholen van mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman


Motie van het lid Voortman over het creëren van vervangende werkgelegenheid voor WSW'ers in krimpregio's

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): Linda Voortman
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-167.html