Stemming

Amendement van de leden Straus en Ypma ter vervanging van nr. 28 over het laten vervallen van de mogelijkheid van de makkelijke citotoets na drie jaar

86,7 %
13,3 %


SGP

SP

VVD

PvdD

50PLUS

CU

PvdA

PVV

CDA

D66

GL


Nr. 39 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STRAUS EN YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 281

Ontvangen 22 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Artikel 9b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de tweede volzin.

2. Onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot vijfde tot en met zevende lid vervalt het vijfde lid.

3. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

  • 5. Indien het bevoegd gezag op grond van het vierde lid bepaalt dat de leerling geen centrale eindtoets aflegt, informeert het de ouders over de grond voor die toepassing voor de aanvang van de afname van de centrale eindtoets.

4. In het zevende lid (nieuw) wordt «eerste tot en met het zesde» vervangen door: eerste tot en met het vijfde.

II

In artikel I wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd luidende:

Ha

In artikel 178a, tweede lid, onderdeel g, vervalt «het niveau waarop de centrale eindtoets is afgelegd».

III

In artikel II wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Artikel 18b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de tweede volzin.

2. Onder vernummering van het zesde en zevende lid tot vijfde en zesde lid vervalt het vijfde lid.

3. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

  • 5. Indien het bevoegd gezag op grond van het vierde lid bepaalt dat de leerling geen centrale eindtoets aflegt, informeert het de ouders over de grond voor die toepassing voor de aanvang van de afname van de centrale eindtoets.

IV

In artikel II wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

In artikel 164a, tweede lid, onderdeel k, vervalt « het niveau waarop de centrale eindtoets is afgelegd».

V

In artikel III wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 2, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder lettering van de onderdelen b tot en met g tot a tot en met f vervalt onderdeel a.

2. In onderdeel b (nieuw) vervalt de zinsnede «voor de verschillende niveaus».

VI

Artikel IX, onderdeel 4, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «, wordt artikel II, onderdeel H,» wordt vervangen door: , worden artikel II, onderdelen H en Ha,».

2. Na onderdeel H wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ha

In artikel 164a, tweede lid, onderdeel n, vervalt « het niveau waarop de centrale eindtoets is afgelegd».

VII

In artikel X wordt aan het slot een zinsnede ingevoegd, luidende: met dien verstande dat

  • a. artikel I, onderdelen Da en Ha, drie jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, in werking treden;

  • b. artikel II, onderdelen Da en Ha, artikel III, onderdeel Ca, en het in artikel IX, vierde onderdeel, opgenomen onderdeel Ha drie jaar na de inwerkingtreding van artikel II, onderdeel C, in werking treden.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat drie jaar na de inwerkingtreding van de centrale eindtoets, deze eindtoets niet langer in verschillende niveaus kan worden afgenomen. Er komt slechts één centrale eindtoets te bestaan, zodat van niveauverschillen in de centrale eindtoets niet langer sprake is. Het doel is om deze centrale eindtoets een adaptieve eindtoets te laten zijn.

Straus Ypma


Amendement van de leden Straus en Ypma ter vervanging van nr. 28 over het laten vervallen van de mogelijkheid van de makkelijke citotoets na drie jaar

2013-03-22
Dossier: 33157
Indiener(s): Karin Straus (VVD), Loes Ypma (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-39.html