Stemming

Motie Bisschop over het weigeren van openbaarmaking van toetsresultaten

16,7 %
83,3 %


SGP

D66

VVD

PvdD

50PLUS

PVV

GL

SP

CDA

CU

PvdA


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 21 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wettelijke systeem van kwaliteitsbeoordeling een belangrijke uitwerking is van de grondwettelijke plicht van de regering om zorg te dragen voor het onderwijs;

constaterende dat de inspectierapporten zorgvuldiger zijn dan enkel de gecorrigeerde toetsresultaten en dat het systeem van kwaliteitsbeoordeling onder druk kan komen te staan wanneer derden met ongecorrigeerde toetsresultaten aan de slag kunnen gaan;

constaterende dat de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bewust een ruime grondslag bevat om verzoeken te weigeren met het oog op de belangen van betrokkenen (art. 10, lid 2g);

verzoekt de regering, op grond van artikel 10, tweede lid, onderdeel g, van de WOB openbaarmaking van toetsresultaten te weigeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop


Motie Bisschop over het weigeren van openbaarmaking van toetsresultaten

2013-03-21
Dossier: 33157
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-33.html