Stemming

Amendement van het lid Straus over het overleggen met de ouders alvorens het bevoegd gezag bepaalt dat een leerling die vier jaar of kroter in Nederland is geen toets wordt afgenomen

84,7 %
15,3 %


CU

VVD

SGP

50PLUS

PvdA

SP

PVV

D66

CDA

GL

PvdD


Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID STRAUS

Ontvangen 21 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in het zesde lid na «het vierde lid» een zinsnede ingevoegd, luidende:, onderdelen a of b,.

II

In artikel I, onderdeel C, wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6a. Indien het bevoegd gezag voornemens is te bepalen dat de leerling op grond van het vierde lid, onderdeel c, geen toets aflegt, overlegt het bevoegd gezag hierover met de ouders.

III

In artikel I, onderdeel C, wordt in het achtste lid «zesde lid» vervangen door: lid 6a.

IV

In artikel II, onderdeel C, wordt in het zesde lid na «het vierde lid» een zinsnede ingevoegd, luidende:, onderdelen a of b,.

V

In artikel II, onderdeel C, wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6a. Indien het bevoegd gezag voornemens is te bepalen dat de leerling op grond van het vierde lid, onderdeel c, geen toets aflegt, overlegt het bevoegd gezag hierover met de ouders.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het bevoegd gezag moet overleggen met de ouders van een leerling alvorens door het bevoegd gezag wordt bepaald dat een leerling geen toets aflegt omdat deze leerling vier jaar of korter in Nederland is.

Straus


Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

2013-03-21
Dossier: 33157
Indiener(s): Karin Straus (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-29.html