Stemming

Motie van de leden Hilkens en Van der Burg over het raadplegen van het AMK of SHG als minimumeis

89,3 %
10,7 %


CU

PvdD

SP

GL

50PLUS

PvdA

CDA

SGP

VVD

D66

PVV


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN HILKENS EN VAN DER BURG

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op grond van het voorliggende wetsvoorstel in een AMvB elementen worden benoemd die een meldcode minimaal dient te bevatten;

overwegende dat collegiale consultatie en het zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt huiselijk geweld (SHG) essentieel kan zijn voor het inschatten van het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling;

van mening dat bij twijfel over een ernstig vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling – ook na overleg met een deskundige zoals de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of kindermishandeling binnen de eigen organisatie, of het zorg- en adviesteam van de school – het raadplegen van het AMK of SHG kan bijdragen aan het wegen van geweld of kindermishandeling;

verzoekt de regering, bij of krachtens AMvB te regelen dat het raadplegen van het AMK of SHG, bij twijfel over een ernstig vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling ook na overleg met een deskundige collega, expliciet bij de uitwerking van de minimumeisen zal worden opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hilkens

Van der Burg


Motie van de leden Hilkens en Van der Burg over het raadplegen van het AMK of SHG als minimumeis

2013-01-31
Dossier: 33062
Indiener(s): Myrthe Hilkens (PvdA), Brigitte van der Burg (VVD)
Onderwerpen: criminaliteit gezin en kinderen openbare orde en veiligheid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33062-19.html