Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Neppérus ter vervanging van nr. 11 over het regelen dat eveneens giftenaftrek in de inkomstenbelasting morlijke is voor eenmalige giften aan een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI ten behoeve van een bij ministeriele regeling aan te wijzen doel

55,3 %
44,7 %


CU

PVV

GL

PvdA

SGP

CDA

SP

D66

VVD

PvdD


Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN NEPPÉRUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 16 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 6.35 wordt «instellingen» vervangen door: instellingen of aan steunstichtingen SBBI.

II

In artikel IV, onderdeel D, onder 1, wordt «algemeen nut beogende instellingen» vervangen door: algemeen nut beogende instellingen en steunstichtingen SBBI.

III

Artikel VII, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «drie onderdelen» vervangen door: vier onderdelen.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd:

p. steunstichting SBBI:

een stichting als bedoeld in artikel 5d.

IV

Artikel VII, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «twee artikelen» vervangen door: drie artikelen.

2. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 5d

  • 1. Een steunstichting SBBI is een stichting die voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden en die is opgericht uitsluitend met het doel geld in te zamelen ter ondersteuning van een sociaal belang behartigende instelling ten behoeve van een bij ministeriële regeling aan te wijzen doel.

  • 2. Het ontwerp van een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld, overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat aftrek van eenmalige giften aan steunstichtingen SBBI’s in de inkomstenbelasting mogelijk is. Ook wordt aftrek van giften aan dergelijke stichtingen in de Vpb mogelijk. Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI ten behoeve van een bij ministeriele regeling aan te wijzen doel.

Bij de aanwijzing van de in dit kader toegestane doelen zal uiteraard rekening worden gehouden met het budgettaire kader voor dit amendement.

Tevens kunnen bij ministeriële regeling nog nadere voorwaarden worden gesteld aan de stichting die een steunstichting SBBI wil zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de transparantie, de hoogte van de bestuurdersbeloning en het minimale bedrag van de beoogde investering.

De definitie van een steunstichting SBBI wordt ingevolge dit amendement opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daarbij wordt ook geregeld dat het ontwerp van de ministeriële regeling met de nadere voorwaarden die aan een steunstichting SBBI worden gesteld en met betrekking tot de toegestane doelen om als steunstichting SBBI te kwalificeren, vooraf aan de beide kamers van de Staten-Generaal worden overgelegd.

Dit amendement zal leiden tot een derving van € 7 mln. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het amendement Van Vliet, Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 10.

Omtzigt

Neppérus


Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Neppérus ter vervanging van nr. 11 over het regelen dat eveneens giftenaftrek in de inkomstenbelasting morlijke is voor eenmalige giften aan een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI ten behoeve van een bij ministeriele regeling aan te wijzen doel

2011-11-16
Dossier: 33006
Indiener(s): Helma Neppérus (VVD), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33006-15.html