Stemming

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Jadnanansing ter vervanging van nr. 19 over het uitsluiten van bèta studenten van het verhoogde collegegeldtarief

38,0 %
62,0 %


D66

PVV

CU

PvdD

CDA

PvdA

VVD

SGP

GL

SP


Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN JADNANANSING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191

Ontvangen 14 april 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Aan artikel 6.13, vierde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel r door een komma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • s. of de opleiding een bèta opleiding is als bedoeld in artikel 7.45b, achtste lid.

II

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, onder a, na «langer voor een opleiding» ingevoegd: , niet zijnde een bèta opleiding,.

III

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, onder b, na «langer voor een masteropleiding» ingevoegd: , niet zijnde een bèta opleiding,.

IV

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 7.45b, eerste lid, onder c, na «langer ingeschreven is geweest voor een opleiding» ingevoegd: , niet zijnde een bèta opleiding,.

V

In artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 7.45b, een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke opleidingen, als bedoeld in artikel 7.3a, bèta opleidingen zijn. De voordracht voor een krachtens de vorige volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

VI

Aan artikel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel I, onderdeel B, worden onderdelen r. en s. verletterd tot t. en u.

VII

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt «na onderdeel A» vervangen door «voor onderdeel Aa» en wordt «Aa» telkens vervangen door: A0a.

2. Na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel I, onderdeel Aa, wordt «onderdeel r» vervangen door «onderdeel s» en wordt de aanduiding «s» voor het nieuw in te voegen onderdeel vervangen door de aanduiding «t».

Toelichting

Dit amendement regelt dat voor bèta-opleidingen (zoals de technische opleidingen) geen collegegeld volgens het verhoogde tarief kan worden gerekend.

Jasper van Dijk

Jadnanansing


Amendement van de leden Jasper van Dijk en Jadnanansing ter vervanging van nr. 19 over het uitsluiten van bèta studenten van het verhoogde collegegeldtarief

2011-04-14
Dossier: 32618
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-30.html