Stemming

Amendement van de leden Jadnanansing en Jasper van Dijk over het uitzonderen van de langstudeerdersboete van studenten die behoren tot studentenorkesten

44,7 %
55,3 %


VVD

SGP

CU

SP

PvdD

GL

PVV

D66

PvdA

CDA


Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JADNANANSING EN JASPER VAN DIJK

Ontvangen 14 april 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, artikel 7.45b wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5A. Het aantal studiejaren, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, of c, wordt vermeerderd met een jaar, indien een student blijkens een gedagtekende verklaring van het bestuur van de instelling waar deze student is ingeschreven gelijktijdig met het volgen van een bachelor- of een masteropleiding behoort tot een studentenorkest en de student dientengevolge niet in staat is het afsluitend examen met goed gevolg af te ronden binnen het aantal studiejaren bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, of c. Bij ministeriële regeling wordt vastgesteld wat wordt begrepen onder het behoren tot een studentenorkest.

Toelichting

Met dit amendement wordt er een uitzonderingspositie gemaakt voor studenten die behoren tot een studentenorkest. Deze studenten excelleren naast hun studie ook via hun muzikale activiteiten en moeten derhalve, evenals andere groepen met speciale omstandigheden, niet getroffen worden door de langstudeerdersboete.

Jadnanansing

Jasper van Dijk


Amendement van de leden Jadnanansing en Jasper van Dijk over het uitzonderen van de langstudeerdersboete van studenten die behoren tot studentenorkesten

2011-04-14
Dossier: 32618
Indiener(s): Tanja Jadnanansing (PvdA), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-26.html