Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Dam ter vervanging van nr. 9 over het herstel van een abuis bij de stemmingen rondom het subamendement van de leden Dijkgraaf en Verburg (Kamerstuk 32 549, nr. 41)

18,7 %
81,3 %


SGP

PvdA

CU

CDA

SP

D66

GL

PvdD

VVD

PVV


Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 27 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt de aanduiding «alsmede» vervangen door een komma, en wordt aan het slot vóór de puntkomma toegevoegd: , alsmede een abuis in de Telecommunicatiewet te herstellen.

II

Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIVA

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 3 november 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (Kamerstukken 32 549) tot wet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel AH, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als, dit artikel, wordt artikel 7.4a, eerste lid, van de Telecommunicatiewet als volgt gewijzigd:

a. de puntkomma aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door «, of»;

b. onder vervanging van de aanduiding «; of» aan het slot van onderdeel d door een punt vervalt onderdeel e.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 3 november 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (Kamerstukken 32 549) tot wet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel AH, van die wet later in werking treedt dan dit artikel, wordt in artikel I, onderdeel AH, van die wet artikel 7.4a, eerste lid, als volgt gewijzigd:

a. de puntkomma aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door «, of»;

b. onder vervanging van de aanduiding «; of» aan het slot van onderdeel d door een punt vervalt onderdeel e.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om een abuis bij de stemmingen rondom een subamendement Dijkgraaf/Verburg (Kamerstukken II 2010/11, 32 549, nr. 41) te herstellen. Hiertoe wordt in onderdeel II van dit amendement aan dit wetsvoorstel een artikel XIVA toegevoegd.

Indien dit amendement wordt aangenomen, vervalt in het opschrift van het wetsvoorstel de aanduiding «alsmede» en wordt in dat opschrift na «op enkele punten van technische aard» ingevoegd: , alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis.

Het amendement wordt om wetstechnische redenen aangepast.

Van Dam


Gewijzigd amendement van het lid Van Dam ter vervanging van nr. 9 over het herstel van een abuis bij de stemmingen rondom het subamendement van de leden Dijkgraaf en Verburg (Kamerstuk 32 549, nr. 41)

2011-06-27
Dossier: 32403
Indiener(s): Martijn van Dam (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-15.html