Stemming

Motie van de leden Bruins Slot en Leijten over het niet belemmeren van een eerste open gesprek

62,7 %
37,3 %


50PLUS

CU

PVV

SGP

PvdD

SP

GL

D66

PvdA

VVD

CDA


Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN LEIJTEN

Voorgesteld 2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg de patiënt/cliënt een betere rechtsbescherming biedt na een incident;

overwegende dat een open gesprek tussen cliënt/patiënt en zorgaanbieder over het incident altijd te prefereren is boven een juridisch traject en dat dit gesprek een passende oplossing kan bieden;

van mening dat er hierdoor een lerende organisatie ontstaat en dit in het belang is van zowel de (toekomstige) cliënt/patiënt als de zorgaanbieder;

verzoekt de regering, te bevorderen dat de uitvoering van deze wet een eerste open gesprek niet in de weg zal staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Leijten


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-07-02
Dossier: 32402
Indiener(s): Hanke Bruins Slot (CDA), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-53.html