Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 23 over het invoegen van een evaluatiebepaling.

90,0 %
10,0 %


CU

50PLUS

PvdA

GL

CDA

SGP

D66

SP

PvdD

PVV

VVD


Nr. 44 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 1 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na hoofdstuk 4 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 4A. EVALUATIE

Artikel 30a

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt een evaluatie van voorliggende wetswijziging die binnen vijf jaar na inwerkingtreding naar de Kamer moet worden gezonden. Doel van deze evaluatie is om inzicht te krijgen of de voorliggende wet heeft bijgedragen aan het verhogen van de tevredenheid van cliënten over de klacht- en geschillenregelingen in de zorg en of er een effectievere behandeling van de beslechting van klachten en geschillen plaatsvindt. Bij deze evaluatie wordt in ieder geval betrokken in hoeverre nadere bepalingen met betrekking tot de nazorg bij de afhandeling van klachten en geschillen door cliënten wenselijk wordt geacht.

Pia Dijkstra


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-07-01
Dossier: 32402
Indiener(s): Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-44.html