Stemming

Amendement van de leden Van Veen en Bruins Slot waarin wordt geregeld dat de geschilleninstantie bevoegd is een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval € 25.000,-

92,0 %
8,0 %


SGP

D66

50PLUS

PvdD

GL

CDA

PVV

VVD

PvdA

CU

SP


Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VEEN EN BRUINS SLOT

Ontvangen 21 juni 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de aanduiding «1.» en wordt «€ 10.000,-» vervangen door: € 25.000,-.

2. Het tweede lid vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de geschilleninstantie bevoegd is een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval € 25.000,- in plaats van tot in ieder geval € 10.000,-. Hierdoor is het niet langer nodig dat een algemene maatregel van bestuur wordt opgesteld waarbij het bedrag kan worden verhoogd. Artikel 20, tweede lid, komt derhalve te vervallen.

Van Veen Bruins Slot


Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

2013-06-21
Dossier: 32402
Indiener(s): Hanke Bruins Slot (CDA), Michiel van Veen (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-38.html