Stemming

Gew motie Wiegman-van Meppelen Scheppink en Monasch over inspraak van gehandicaptenorganisaties (t.v.v. 32376, nr. 29)

41,3 %
58,7 %


CDA

PvdA

D66

GL

PVV

SP

CU

SGP

PvdD

VVD


Nr. 37 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN MONASCH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 29

Voorgesteld 13 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mensen met een beperking een groot belang hebben bij toegankelijk en klantgericht openbaar vervoer en Regiotaxi;

overwegende, dat belangenbehartiging bij de Regiotaxi complex is, doordat enerzijds de OV-autoriteit het contract afsluit, terwijl anderzijds de inliggende gemeenten het meeste geld bijdragen;

overwegende, dat mensen met een beperking in hun belangenbehartiging vooral lokaal en nationaal zijn georganiseerd, terwijl de wet het adviesrecht inzake openbaar vervoer toekent aan regionale consumentenorganisaties;

constaterende, dat het ministerie van VWS op verschillende mobiliteitsdossiers in het verleden ondersteuning van decentrale inspraak door mensen met een beperking tijdelijk financierde via projectsubsidies aan de CG-Raad, maar daarmee stopt en ook door VWS gekort wordt op financiering de landelijke inspraak door gehandicaptenorganisaties op niet-VWS-terreinen waaronder het openbaar vervoer;

overwegende, dat een subsidie van circa 100 000 euro voor het voormalige OPC bij de opheffing naar het Kennisplatform Verkeer en Vervoer is gegaan en dit geld beter besteed kan worden aan ondersteuning van de decentrale inspraak door mensen met een beperking door de CG-raad en het Platform VG;

verzoekt de regering de landelijke koepels van gehandicaptenorganisaties (CG-Raad en Platform VG) te financieren voor het leveren van inspraak in landelijke vervoersaangelegenheden en het bieden van ondersteuning aan mensen met beperkingen bij de regionale inspraak voor vervoer en hiervoor dekking te zoeken binnen de begroting Infrastructuur en Milieu, onderdeel subsidies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink

Monasch


Gew motie Wiegman-van Meppelen Scheppink en Monasch over inspraak van gehandicaptenorganisaties (t.v.v. 32376, nr. 29)

2011-12-13
Dossier: 32376
Indiener(s): Jacques Monasch (PvdA), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-37.html