Stemming

Motie Monasch c.s. over zes maanden uitstel

48,0 %
52,0 %


GL

CU

VVD

SGP

PVV

CDA

PvdD

D66

SP

PvdA


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID MONASCH C.S.

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 28 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de NMa vanwege de korte tijd die haar gegund is door de snel nabijkomende deadline van de minister, geen tijd heeft om definitief te beoordelen of de RET en Qbuzz gezamenlijk in zouden kunnen schrijven op de busconcessie in Rotterdam;

van mening, dat partijen gelijke kansen geboden zouden moeten worden om in te schrijven;

van mening, dat de tijd in dit geval discriminerend werkt;

verzoekt de regering zes maanden respijt te gunnen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Bashir

Van Gent


Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

2011-11-28
Dossier: 32376
Indiener(s): Farshad Bashir (SP), Ineke van Gent (GL), Jacques Monasch (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32376-25.html