Stemming

Motie Van Veldhoven / Jacobi over een richtsnoer voor dodingsmethoden

36,7 %
63,3 %


PvdD

GL

PVV

VVD

SGP

CDA

PvdA

D66

CU

SP


Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JACOBI

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat belangrijke maatschappelijke partijen verenigd in de Ganzen-7 een akkoord hebben gesloten over de aanpak van de overlast als gevolg van ganzen;

van mening, dat regionaal maatwerk van groot belang is bij een effectieve, efficiënte en zo diervriendelijk mogelijke aanpak van de overlast als gevolg van ganzen;

verzoekt de regering om de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van een goede aanpak van de overlast als gevolg van ganzen bij de provincie neer te leggen, binnen heldere nationale kaders waarom is gevraagd in het Ganzen-7-akkoord;

verzoekt de regering voorts om de Ganzen-7 in overleg met andere relevante partijen, de opdracht te geven een richtsnoer op te stellen voor het gebruik van de verschillende dodingmethoden, met het oog op het minimaliseren van dierenleed, binnen de context van onze Internationale afspraken over toegestane methoden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jacobi


Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

2011-12-22
Dossier: 32372
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-83.html