Stemming

Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 14 over het slechts mogelijk maken van CO2-opslag op zee

6,7 %
93,3 %


CDA

CU

PVV

SP

VVD

PvdA

D66

SGP

GL

PvdD


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 20 januari 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onder K, tweede punt, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van het in te voegen lid door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. voor zover de vergunning betrekking heeft op een gebied dat is gelegen aan de landzijde van de in de bijlage bij deze wet vastgelegde lijn.

II

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

W

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na «Bijlage bij de artikelen» ingevoegd: 27,.

2. Na de zinsnede «De lijn, bedoeld in de artikelen» wordt ingevoegd: 27, derde lid, onderdeel c,.

Toelichting

CO2 is nog nooit eerder op grote schaal permanent onder de grond opgeslagen. Opslag moeten niet in dichtbevolkt gebied plaatsvinden. In plaats daarvan kunnen bedrijven, als ze al met de opslag van CO2 willen beginnen, dit beter op zee doen. Dit amendement regelt dat CO2 opslag niet kan plaatsvinden onder bewoond gebied, maar vergelijkbaar met Noorwegen enkel op zee.

Van Tongeren


Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 14 over het slechts mogelijk maken van CO2-opslag op zee

2011-01-20
Dossier: 32343
Indiener(s): Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32343-15.html