Stemming

Amendement van het lid Weekers c.s. waarin wordt geregeld dat ook het doen van (bindende) voordrachten voor (her)benoeming van bestuurders tot de exclusieve taak van de niet-uitvoerende bestuurders zal behoren

100,0 %
0,0 %


SGP

CU

VVD

PvdA

PvdD

SP

CDA

Verdonk

GL

PVV

D66


31 763
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS C.S.

Ontvangen 27 november 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in het eerste lid van artikel 129a na de zinsnede «het voorzitterschap van het bestuur» ingevoegd: , het doen van voordrachten voor benoeming van een bestuurder.

II

In artikel I, onderdeel K, wordt in het eerste lid van artikel 239a na de zinsnede «het voorzitterschap van het bestuur» ingevoegd: , het doen van voordrachten voor benoeming van een bestuurder.

Toelichting

In de voorgestelde artikelen 129a lid 1 en 239a lid 1 is geregeld dat in een monistisch bestuursmodel het voorzitterschap van het bestuur en de bezoldiging van de uitvoerende bestuurders niet als taak kunnen worden toebedeeld aan de uitvoerende bestuurders. Belangrijke reden hiervoor is dat het taken betreft die in een duaal bestuursmodel typisch zijn neergelegd bij de raad van commissarissen. Het wordt vanuit die optiek wenselijk geacht ook het doen van (bindende) voordrachten voor (her)benoeming van bestuurders tot de exclusieve taak van de niet-uitvoerende bestuurders te laten behoren. Ook deze taak, die bij de statuten kan worden toegekend, is in de praktijk van het duale bestuursmodel in de regel immers toebedeeld aan de raad van commissarissen en niet aan het bestuur. Het amendement betekent niet dat het voordrachtsrecht alleen toekomt aan niet-uitvoerende bestuurders. Het amendement staat er namelijk niet aan in de weg dat bijvoorbeeld de algemene vergadering, een bepaalde aandeelhouder of de ondernemingsraad een bestuurder kan voordragen.

Weekers

Van Vroonhoven-Kok

Kalma

Irrgang


Amendement van het lid Weekers c.s. waarin wordt geregeld dat ook het doen van (bindende) voordrachten voor (her)benoeming van bestuurders tot de exclusieve taak van de niet-uitvoerende bestuurders zal behoren

2009-11-27
Dossier: 31763
Indiener(s): Paul Kalma (PvdA), Ewout Irrgang , Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA), Frans Weekers (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31763-12.html