Stemming

Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het evalueren van de afspraak met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee

50,7 %
49,3 %


PVV

SP

D66

VVD

PvdA

CDA

PvdD

CU

50PLUS

BONTES

SGP

GL


Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER

Voorgesteld 6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee de afspraak heeft gemaakt om de voortgang van de maatregelen om te komen tot het verantwoord stoppen met de snavelbehandeling in 2017 te evalueren;

constaterende dat van deze afspraak geen gewag wordt gemaakt in de brieven van 10 en 19 juni jl. (Kamerstukken 31 389, nr. 129 en 130);

overwegende dat het te vroeg opheffen van de vrijstelling op snavelingrepen grote risico's heeft voor het dierenwelzijn door toenemend pikgedrag, zoals ook aangegeven door de Dierenbescherming, en dat dit kan leiden tot grote economische schade;

overwegende dat de pluimveesector verantwoord wil uitfaseren en daarom duidelijkheid behoeft over het evaluatiemoment en de status daarvan;

verzoekt de regering, conform de afspraak met de stuurgroep in 2017 de voortgang van de maatregelen om te komen tot het verantwoord stoppen met de snavelbehandeling te evalueren en de uitkomst hiervan mee te laten wegen bij het definitief opheffen van de vrijstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dik-Faber


Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het evalueren van de afspraak met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee

2013-11-06
Dossier: 31389
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-138.html