Stemming

Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers; Gewijzigde Motie van het lid Leijten ter vervanging van die gedrukt onder nr. 10

28,7 %
71,3 %


SP

D66

CDA

CU

PvdD

PVV

SGP

VVD

GL

PvdA

Verdonk


31 317
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

nr. 12
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 5 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er sprake moet zijn van mantelzorg aan iemand met een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment;

overwegende, dat hierdoor juist mensen die mantelzorg verlenen aan iemand zonder indicatie buiten de boot vallen en dat door deze zorg juist de AWBZ-indicatie voorkomen kan worden;

van mening, dat deze supermantelzorgers een compliment méér dan verdienen;

constaterende, dat in deze gevallen een nul-urenindicatie kan worden afgegeven;

verzoekt de regering alle mogelijke instrumenten in te zetten om de nul-urenindicatie bekendheid te geven bij huisartsen, mantelzorgsteunpunten en andere mogelijkheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers

2008-09-05
Dossier: 31317
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31317-12.html