Stemming

Gewijzigd amendement Heerts ter vervanging van nr. 13 over het toevoegen van de strafbepalingen over seks met dieren aan de bepalingen over de verlengde proeftijd

99,3 %
0,0 %


GL

Verdonk

CU

PvdA

PVV

D66

PvdD

CDA

SP

SGP

VVD


30 511
Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

nr. 14
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEERTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 9 maart 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

1. Indien het bij geleidende brief van 18 april 2007 aanhangig gemaakte voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren) tot wet is of wordt verheven, en eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt dan, deze wet, komt artikel I, onderdeel A, van deze wet te luiden:

A

Onder vernummering van het derde en vierde lid tot het vierde en vijfde lid wordt in artikel 14b een lid ingevoegd, luidende:

3. De proeftijd kan eveneens ten hoogste tien jaren bedragen indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat de gezondheid of het welzijn van een of meer dieren benadeelt. Onder het benadelen van de gezondheid of het welzijn van een dier wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen het misdrijf, bedoeld in de artikelen 254 en 254a.

2. Indien het bij geleidende brief van 18 april 2007 aanhangig gemaakte voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren) tot wet is of wordt verheven, en later in werking treedt dan deze wet, komt artikel 14b, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht te luiden:

3. De proeftijd kan eveneens ten hoogste tien jaren bedragen indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat de gezondheid of het welzijn van een of meer dieren benadeelt. Onder het benadelen van de gezondheid of het welzijn van een dier wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen het misdrijf, bedoeld in de artikelen 254 en 254a.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd dat ook het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren, zoals omschreven in het aanhangig gemaakte voorstel van wet van lid Waalkens (31 009) een grond gaat vormen voor het kunnen opleggen van een proeftijd zoals bedoeld in het onderhavige wetsvoorstel. Om herhaling van het plegen van ontucht met dieren dan wel dierenpornografie te voorkomen moet de rechter ook in die gevallen de mogelijkheid krijgen een houdverbod voor dieren van ten hoogte tien jaar op te leggen.

Heerts


Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

2010-03-09
Dossier: 30511
Indiener(s): Ton Heerts (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30511-14.html