Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1490 resultaten

Staat van het Bestuur 2014 (Dossier 34000-VII)
Staat van het Bestuur 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2014 Hierbij bied ik u de Staat van het Bestuur 2014 aan1. ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op de gebeurtenissen in Haaksbergen (Dossier 34000-VII)
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op de gebeurtenissen in Haaksbergen Brief regering begroting financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Op 29 september jl. heeft de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken mijn reactie gevraagd op het dodelijke ongeluk dat zich heeft voorgedaan tijdens het motor-evenement in Haaksbergen op zondag 28 september. ...

Overeenkomst over loonruimte voor de publieke sector (Dossier 34000-VII)
Overeenkomst over loonruimte voor de publieke sector Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juli 2015 Vrijdag 10 juli jl. is tussen drie centrales van overheidspersoneel en werkgevers in de publieke sector een onderhandelingsresultaat bereikt over loonruimte voor de publieke sector. ...

Reactie op de motie van het lid Fokke over meer gemeenschappelijke rekenkamers (Kamerstuk 34 000 VII, nr. 13) (Dossier 34000-VII)
Reactie op de motie van het lid Fokke over meer gemeenschappelijke rekenkamers (Kamerstuk 34 000 VII, nr. 13) Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2015 Inleiding Bij de begrotingsbehandeling voor 2015 van mijn ministerie is een motie-Fokke cs aangenomen.1 Deze motie roept mij op met een actieplan te komen om te stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers worden gerealiseerd. ...

Informatie over enkele onderwerpen die zich hebben voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begrotingen 2014 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds en het Provinciefonds (Dossier 34000-VII)
Informatie over enkele onderwerpen die zich hebben voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begrotingen 2014 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds en het Provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2014, over enkele onderwerpen die zich hebben voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begrotingen 2014. ...

Voortgang Decentralisaties (Dossier 34000-VII)
Voortgang Decentralisaties Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2014 Eerder heb ik toegezegd uw Kamer periodiek te informeren over de voortgang van de voorbereiding op de decentralisaties in het sociaal domein tot aan de invoering per 2015. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34059)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht rechtspraak Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34059)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht rechtspraak Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34059)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht rechtspraak Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34059)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht rechtspraak Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 juni 2014 en het nader rapport d.d. 13 oktober 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Zondagswet (Dossier 34300-VII)
Zondagswet Brief regering begroting financiën Nr. 10 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2015 Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2013 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een motie van de leden Schouw (D66) en Taverne (VVD) aanvaard (Handelingen II 2012/13, nr. 37, item 8), waarin de regering wordt verzocht een wetsvoorstel in te dienen om te Zondagswet in te trekken.1 In reactie op deze motie heb ik uw Kamer schriftelijk laten weten het van belang te achten eerst te onderzoeken hoe de Zondagswet op dit moment in de praktijk functioneert, aangezien daarover weinig bekend is.2 De bedoelde onderzoeken zijn thans afgerond en bij deze Kamerbrief gevoegd3. ...

Verankering ambtelijke kernwaarden (Dossier 34300-VII)
Verankering ambtelijke kernwaarden Brief regering begroting financiën Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2015 Meerdere malen heeft Uw Kamer aandacht gevraagd voor ambtelijk vakmanschap en hoe dit vakmanschap tot uitdrukking kan komen. ...

Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (realisatie verplichtingen) (Dossier 34300-VII)
Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (realisatie verplichtingen) Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 maart 2016 In aanvulling op de brief van 17 december 2015 (Kamerstuk 34 300 VII, nr. 54) en vooruitlopend op de Slotwet 2015 informeer ik u over enkele zaken in de realisatie van de begroting 2015. ...

Werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur (Dossier 34300-VII)
Werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2015 Hierbij bied ik u het werkprogramma 2016 van de Raad voor het openbaar bestuur aan1. ...

Compensatie opslag ABP-premie loonruimte onderwijssectoren (Dossier 34300-VII)
Compensatie opslag ABP-premie loonruimte onderwijssectoren Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2016 Vrijdag 10 juli 2015 is tussen drie centrales van overheidspersoneel en werkgevers in de publieke sector een onderhandelingsresultaat bereikt over loonruimte voor de publieke sector (de loonruimte-overeenkomst). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34300-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE     Blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 34300-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 15 september 2015 Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34300-VII)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 15 september 2015 Op 7 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Rechtmatigheid uitgaven sociaal domein (Dossier 34300-VII)
Rechtmatigheid uitgaven sociaal domein Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van uw Kamer heeft mij bij bovenvermelde brief van 4 maart 2016 gevraagd haar zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten van mijn overleg met de VNG en andere betrokkenen, waaraan ik in mijn brief van 19 februari 2016 refereer (Kamerstuk 34 300 VII, nr. 58). ...

Rapportage inzake de maatregelen door Nederland getroffen met betrekking tot de implementatie van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (Dossier 34300-VII)
Rapportage inzake de maatregelen door Nederland getroffen met betrekking tot de implementatie van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2015 Hierbij bied ik u de vijfde periodieke rapportage inzake de maatregelen door Nederland getroffen met betrekking tot de implementatie van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden aan1 die ik aan de Raad van Europa heb aangeboden. ...