Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

994 resultaten

Amendement van de leden Voordewind en Dik-Faber over suïcidepreventie (Dossier 34300-XVI)
Amendement van de leden Voordewind en Dik-Faber over suïcidepreventie Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN DIK-FABER Ontvangen 30 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Dik-Faber over financiële ondersteuning van het Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen (Dossier 34300-XVI)
Amendement van het lid Dik-Faber over financiële ondersteuning van het Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen Amendement begroting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 5 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij (t.v.v. 34 300-XVI, nr. 68) over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij (t.v.v. 34 300-XVI, nr. 68) over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 68 Voorgesteld 10 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een multidisciplinaire richtlijn bestaat voor de medische begeleiding van kinderen met het Downsyndroom, vanwege hun specifieke zorgvraag; overwegende dat de beroepsgroep het van belang acht dat er ook een multidisciplinaire richtlijn komt voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom; verzoekt de regering om, het Kwaliteitsinstituut te verzoeken, in overleg te treden met de beroepsgroep over de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom teneinde zo snel mogelijk een dergelijke richtlijn in te kunnen schrijven in het register van het Kwaliteitsinstituut, en de Kamer hierover een stand van zaken voor de zomer van 2016 te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over beschikbaar houden van niet-besteed budget van de huishoudelijkehulptoelage (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over beschikbaar houden van niet-besteed budget van de huishoudelijkehulptoelage Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten aangegeven hebben dat zij het budget voor de huishoudelijkehulptoelage (HHT) voor 2015 niet geheel kunnen besteden; overwegende dat de huishoudelijkehulptoelage ingesteld is om de gevolgen van de decentralisaties voor de werkgelegenheid in de zorgsector te verzachten; van mening dat dit budget voor dat doel beschikbaar moet blijven; verzoekt de regering, maatregelen te nemen om het budget van de huishoudelijkehulptoelage dat niet besteed is voor komende jaren beschikbaar te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN BOUWMEESTER EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verzekerden in hun verschillende rollen als patiënten en cliënten momenteel te weinig zeggenschap hebben over hun zorg in een instelling en de zorginkoop door zorgverzekeraars; overwegende dat de stem van verzekerden, patiënten en cliënten, belangrijk is en een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de dienstverlening door de zorgverzekeraar; overwegende dat de Minister nu een wetsvoorstel voorbereidt dat de positie van patiënten-, cliënten- en verzekerdenraden gaat versterken; verzoekt de regering, in het wetgevingstraject mee te nemen dat de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en hun verzekeraar wordt vergroot door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening, kwaliteit van zorg(inkoop) en besteding van winst, waarbij ook onafhankelijke ondersteuning en financiering beschikbaar zijn; verzoekt de regering tevens, dit eveneens mee te nemen in de consultatieronde van de wet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij ter vervanging van nr. 21 waarmee budget vrijgemaakt wordt voor een multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij ter vervanging van nr. 21 waarmee budget vrijgemaakt wordt voor een multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom Amendement begroting financiën Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211 Ontvangen 5 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het evalueren van de afspraak met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee (Dossier 31389)
Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het evalueren van de afspraak met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee Motie dieren landbouw Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Voorgesteld 6 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de staatssecretaris met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee de afspraak heeft gemaakt om de voortgang van de maatregelen om te komen tot het verantwoord stoppen met de snavelbehandeling in 2017 te evalueren; constaterende dat van deze afspraak geen gewag wordt gemaakt in de brieven van 10 en 19 juni jl. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. 35570-XVI-58 over middelen voor de Mantelzorglijn (Dossier 35570-XVI)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. 35570-XVI-58 over middelen voor de Mantelzorglijn Amendement begroting financiën Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Molen over in alle relevante uitingen aandacht besteden aan een "gewoon sterfbed" en de mogelijkheden van palliatieve zorg (t.v.v. 35570-XVI-149) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Molen over in alle relevante uitingen aandacht besteden aan een "gewoon sterfbed" en de mogelijkheden van palliatieve zorg (t.v.v. 35570-XVI-149) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 149 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de komende tien jaar het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt met 14% zal toenemen als gevolg van de vergrijzing, constaterende dat ondanks het stijgende aantal euthanasiezaken verreweg het grootste deel van de mensen in Nederland overlijdt zónder ingrijpen, overwegende dat er in de Nederlandse samenleving veel onwetendheid is over sterven en artsen soms worstelen met stervensprocessen, omdat patiënten en hun familie soms iets anders vragen dan wat artsen medisch zinvol vinden, verzoekt de regering, in alle relevante uitingen aandacht te (blijven) besteden aan een «gewoon sterfbed» en de mogelijkheden van palliatieve zorg, verzoekt de regering, tevens te bevorderen dat kennis van het Landelijk Expertisecentrum Sterven wordt gedeeld met huisartsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over twintig extra plekken bij de huisartsenopleiding (t.v.v. 35570-XVI-136) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over twintig extra plekken bij de huisartsenopleiding (t.v.v. 35570-XVI-136) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 171 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-120) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-120) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 169 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de Green Deal als instrument evalueren (t.v.v. 35570-XVI-116) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de Green Deal als instrument evalueren (t.v.v. 35570-XVI-116) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 168 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Molen over in alle uitingen aandacht besteden aan een "gewoon sterfbed" en de mogelijkheden van palliatieve zorg (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Molen over in alle uitingen aandacht besteden aan een "gewoon sterfbed" en de mogelijkheden van palliatieve zorg Motie begroting financiën Nr. 149 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de komende tien jaar het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt met 14% zal toenemen als gevolg van de vergrijzing; constaterende dat ondanks het stijgende aantal euthanasiezaken verreweg het grootste deel van de mensen in Nederland overlijdt zonder ingrijpen; overwegende dat er in de Nederlandse samenleving veel onwetendheid is over sterven, en artsen soms worstelen met stervensprocessen omdat patiënten en hun familie soms iets anders vragen dan wat artsen medisch zinvol vinden; verzoekt de regering, in alle uitingen aandacht te (blijven) besteden aan een «gewoon sterfbed» en de mogelijkheden van palliatieve zorg; verzoekt de regering, tevens te bevorderen dat kennis van het Landelijk Expertisecentrum Sterven wordt gedeeld met huisartsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S. ...

Amendement van de leden Van den Berg en Dik-Faber 35570-XVI-61 over middelen voor pilots gericht op cross-sectorale gegevensuitwisseling (Dossier 35570-XVI)
Amendement van de leden Van den Berg en Dik-Faber 35570-XVI-61 over middelen voor pilots gericht op cross-sectorale gegevensuitwisseling Amendement begroting financiën Nr. 61 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN DIK-FABER Ontvangen 2 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over knelpunten op het gebied van de toegankelijkheid en financiering van palliatieve zorg (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over knelpunten op het gebied van de toegankelijkheid en financiering van palliatieve zorg Motie begroting financiën Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nationaal Programma Palliatieve Zorg in 2020 afloopt, en inmiddels ook is geëvalueerd; verzoekt het kabinet, inzichtelijk te maken wat er in de afgelopen periode concreet is bereikt, welke knelpunten er nog zijn op het gebied van de toegankelijkheid en financiering van palliatieve zorg, en welke oplossingsrichtingen hiervoor denkbaar zijn, en de Kamer hier voor de verkiezingen over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over het verlagen van de drempels voor publieke inspraak bij het Zorginstituut (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Dik-Faber over het verlagen van de drempels voor publieke inspraak bij het Zorginstituut Motie begroting financiën Nr. 150 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Zorginstituut onder andere het criterium noodzakelijkheid hanteert bij het bepalen of zorg wordt toegelaten tot het basispakket en dat bij dit criterium wordt gekeken naar de context van de zorg, waaronder de ernst van de aandoening, de impact op iemands maatschappelijk functioneren en de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de samenleving; constaterende dat het bij het Zorginstituut onder andere in de adviescommissie pakketbeheer mogelijk is om dit soort argumenten te horen via burgerinspraak; constaterende dat vertegenwoordigers van patiëntengroepen deze manier van inspraak wel weten te vinden, maar burgers hier nog geen gebruik van hebben gemaakt; overwegende dat dit kan wijzen op te hoge drempels voor publieke inspraak in het Zorginstituut; verzoekt de regering, in overleg met het Zorginstituut in kaart te brengen op welke wijze de drempels voor publieke inspraak bij het Zorginstituut verlaagd kunnen worden, en de Kamer hierover voor de zomer van 2021 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over middelen voor de voortzetting van het Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie (Dossier 35570-XVI)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over middelen voor de voortzetting van het Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie Amendement begroting financiën Nr. 68 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 2 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 600 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Renkema c.s. 35570-XVI-70 ter vervanging van nr. 62 over middelen voor programma's en campagnes (Dossier 35570-XVI)
Amendement van het lid Renkema c.s. 35570-XVI-70 ter vervanging van nr. 62 over middelen voor programma's en campagnes Amendement begroting financiën Nr. 70 AMENDEMENT VAN HET LID RENKEMA C.S. ...