Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

994 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen bij amvb worden vastgesteld en dat een zorgplicht introduceert voor provincies ten aanzien van de bescherming van deze kernkwaliteiten bij de landschappen in hun provincie (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen bij amvb worden vastgesteld en dat een zorgplicht introduceert voor provincies ten aanzien van de bescherming van deze kernkwaliteiten bij de landschappen in hun provincie Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 1.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1.6bis Bij algemene maatregel van bestuur worden de kernkwaliteiten van de Nederlandse landschappen vastgesteld. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 60, dat regelt dat door de Minister van Economische Zaken en gedeputeerde staten gezamenlijk, op adequate wijze de verantwoording inzake de geleverde inspanning voor het behalen van de doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt gemonitord en dat de Minister van Economische zaken de beide Kamers der Staten-Generaal informeert over de voortgang van de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland op basis van de ter zake doende gegevens die door gedeputeerde staten zijn aangeleverd (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 60, dat regelt dat door de Minister van Economische Zaken en gedeputeerde staten gezamenlijk, op adequate wijze de verantwoording inzake de geleverde inspanning voor het behalen van de doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt gemonitord en dat de Minister van Economische zaken de beide Kamers der Staten-Generaal informeert over de voortgang van de totstandkoming en instandhouding van het natuurnetwerk Nederland op basis van de ter zake doende gegevens die door gedeputeerde staten zijn aangeleverd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 118 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber op amendement nr. 107 waarmee wordt vastgelegd dat ook andere maatschappelijke organisaties en wetenschappers door het bestuur van faunabeheereenheden kunnen worden uitgenodigd (Dossier 33348)
Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber op amendement nr. 107 waarmee wordt vastgelegd dat ook andere maatschappelijke organisaties en wetenschappers door het bestuur van faunabeheereenheden kunnen worden uitgenodigd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 112 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Subamendement van het lid Dik-Faber op amendement 53 waarmee wordt vastgelegd dat ook andere maatschappelijke organisaties en wetenschappers door het bestuur van faunabeheereenheden kunnen worden uitgenodigd (Dossier 33348)
Subamendement van het lid Dik-Faber op amendement 53 waarmee wordt vastgelegd dat ook andere maatschappelijke organisaties en wetenschappers door het bestuur van faunabeheereenheden kunnen worden uitgenodigd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 78 SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: Aan het in het amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders (stuk nr. 53) in onderdeel I, onder 2, opgenomen tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Op uitnodiging van het bestuur van de faunabeheereenheid kunnen vertegenwoordigers van andere dan de in de tweede volzin bedoelde maatschappelijke organisaties en wetenschappers op het gebied van faunabeheer deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur en het bestuur adviseren. ...

Nader gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 136 rondom het onderbouwen van een faunabeheerplan door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is (Dossier 33348)
Nader gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 136 rondom het onderbouwen van een faunabeheerplan door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 167 NADER GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 33348, nr. 147) over in den brede evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht (Dossier 33348)
Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 33348, nr. 147) over in den brede evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht Motie (gewijzigd/nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 174 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 147 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de nieuwe Natuurbeschermingswet een nieuwe systematiek voor de jacht in Nederland introduceert; overwegende dat het op dit moment nog niet helder is hoe deze systematiek in de praktijk zal uitpakken, in termen van ecologische balans en administratieve lasten; van mening dat een goede evaluatie van de nieuwe systematiek daarom van groot belang is; verzoekt de regering, de werking van het nieuwe systeem in den brede te evalueren en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 75 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 1.5, tweede lid, wordt na «van de economie» ingevoegd: en een aanpak om klimaatverandering tegen te gaan. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 75 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 75 waarmee in de natuurvisie ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 109 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 84 op gewijzigd amendement 107 over het doden van dieren indien daar reële noodzaak voor is (Dossier 33348)
Gewijzigd subamendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 84 op gewijzigd amendement 107 over het doden van dieren indien daar reële noodzaak voor is Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 110 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Subamendement van het lid Dik-Faber op amendement 53 waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het faunabeheerplan wordt opgenomen (Dossier 33348)
Subamendement van het lid Dik-Faber op amendement 53 waarmee een verifieerbare telling van te bejagen soorten in het faunabeheerplan wordt opgenomen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 77 SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: In onderdeel I van het amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders (stuk nr. 53) komt onderdeel 3 te luiden: 3. ...

Motie van het lid Dik-Faber over afspraken met de provincies over verdeling van de verantwoordelijkheden op een rij zetten (Dossier 33348)
Motie van het lid Dik-Faber over afspraken met de provincies over verdeling van de verantwoordelijkheden op een rij zetten Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 122 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Tweede Kamer en provinciale staten gebaat zijn bij duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en provincies bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming; verzoekt de regering, de afspraken die met provincies zijn of nog worden gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden op een rij te zetten en de Kamer en provinciale staten hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de zorgplicht voor natuur in laatste instantie ook strafrechtelijk gehandhaafd kan worden, als de bestuursrechtelijke weg onvoldoende oplevert (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de zorgplicht voor natuur in laatste instantie ook strafrechtelijk gehandhaafd kan worden, als de bestuursrechtelijke weg onvoldoende oplevert Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 65 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 10.13, onderdeel B, onder 2, wordt voor «2.4, vierde lid» ingevoegd: 1.9, eerste lid,. ...

Motie van het lid Dik-Faber over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht (Dossier 33348)
Motie van het lid Dik-Faber over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 125 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verantwoorde besluitvorming over faunabeheer en jacht gebaat is bij de beschikbaarheid van voldoende kennis van zaken bij de relevante partijen; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om het kennisniveau in Nederland inzake faunabeheer en jacht te vergroten en de Kamer hierover eind 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Subamendement van het lid Dik-Faber op amendement 53 waarmee wordt verankerd dat in het doden van dieren ingevolge het faunabeheerplan slechts geschiedt als daar reële noodzaak toe is (Dossier 33348)
Subamendement van het lid Dik-Faber op amendement 53 waarmee wordt verankerd dat in het doden van dieren ingevolge het faunabeheerplan slechts geschiedt als daar reële noodzaak toe is Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 84 SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: In onderdeel I van het amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders (stuk nr. 53) wordt aan het in het eerste onderdeel opgenomen eerste lid een volzin toegevoegd, luidende: In het faunabeheerplan wordt opgenomen dat het doden van dieren slechts geschiedt indien daar een reële noodzaak voor bestaat; het plan bevat een nadere toelichting van wat onder die noodzaak wordt verstaan. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over externe experts betrekken bij het opstellen van het monitoringssysteem (Dossier 33348)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over externe experts betrekken bij het opstellen van het monitoringssysteem Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 146 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee natuurwaarden als duisternis en stilte door de provincie kunnen worden beschermd (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee natuurwaarden als duisternis en stilte door de provincie kunnen worden beschermd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 1.10, derde lid, wordt na «van hun cultuurhistorische kenmerken» ingevoegd: of vanwege het feit dat het natuurlijke habitats betreft die bescherming behoeven tegen kunstmatig licht of kunstmatig geluid. ...

Motie van het lid Dik-Faber over de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en aquaduct Skarster Rien (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Dik-Faber over de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en aquaduct Skarster Rien Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de voorstellen voor voorfinanciering voor de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en het aquaduct Skarster Rien in de A6 van de provincies Groningen en Fryslân over te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden De Rouwe en Dik-Faber over de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken (Dossier 33400-A)
Motie van de leden De Rouwe en Dik-Faber over de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met een intercityverbinding op het traject Eindhoven–Heerlen–Aken de kenniscentra rondom de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Technische Universiteit Aken (RWTH) rechtstreeks met elkaar worden verbonden; overwegende dat reeds 23,8 miljoen beschikbaar is voor de verbinding Heerlen–Aken en conform MIRT-afspraken maximaal 18 miljoen extra rijksbijdrage benodigd is; verzoekt de regering om, voor 1 juli 2013 sluitende afspraken te maken met de regio, de Duitse overheid en vervoerders over: – de dekking van de exploitatieverliezen voor de eerste fase, het zogenaamde voorloopbedrijf, waarbij zonder infrastructurele investeringen een diesel-IC moet gaan rijden vanaf december 2013; – de dekking van een IC-verbinding vanaf uiterlijk december 2016, en de daarvoor benodigde kosteneffectieve infrastructurele investeringen (elektrificatie en gedeeltelijke spoorverdubbeling) inclusief eventuele exploitatieverliezen op het Nederlandse deel; verzoekt de regering voorts, daarvoor maximaal 18 miljoen beschikbaar te stellen en de kosten ten laste te laten komen van nog niet ingezette middelen uit de brief-Dijsselbloem of het nog niet bestede deel voor grensoverschrijdend spoor in het Infrastructuurfonds, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over het station Zoetermeer Bleizo (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Dik-Faber over het station Zoetermeer Bleizo Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat station Zoetermeer Bleizo een paar duizend reizigers per dag zal trekken en besluitvorming al meer dan vijf jaar uitblijft, terwijl nieuwbouwwoningen en aansluitende Randstadrail al zijn gerealiseerd en budget beschikbaar is binnen het programmabudget kleine stations; verzoekt de regering, voor 1 juli 2013 te besluiten tot realisatie van station Zoetermeer Bleizo, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over Portway 2012 (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over Portway 2012 Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Portway 2012 de fileknelpunten en de leefbaarheidsknelpunten beter oplost dan de A13/A16; verzoekt de regering, conform de nieuwe code Maatschappelijke participatie burgeralternatief Portway 2012 en de daarin opgenomen quick win spitsstrook A20 gelijkwaardig uit te werken en door te rekenen met de A13/16 en de Kamer hierover voor het najaarsoverleg MIRT te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...