Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Informatie over een beleidsmatige begrotingsmutatie ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2014 van Financiën (Dossier 34000-IX)
Informatie over een beleidsmatige begrotingsmutatie ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2014 van Financiën Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2014 Met deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, over een beleidsmatige begrotingsmutatie ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2014 van Financiën. ...

De Nederlandse vermogensverdeling (Dossier 34000-IX)
De Nederlandse vermogensverdeling Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2014 Vermogensverdeling, of preciezer: vermogensongelijkheid maakt momenteel veel discussie los. ...

CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) (Dossier 34000-IX)
CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2015 Vorig jaar heeft in Europees verband een herziening plaats gevonden van macro-economische data als bbp en bni als gevolg van de invoering van nieuwe internationale regels conform ESA2010 en de bronnenrevisie. ...

Analyse subsidieregelingen met verstrekkingen onder de € 25.000 (Dossier 34000-IX)
Analyse subsidieregelingen met verstrekkingen onder de € 25.000 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2014 Hierbij bied ik u de analyse aan van kleine subsidies. ...

Aanvullende informatie over vermogensongelijkheid (Dossier 34000-IX)
Aanvullende informatie over vermogensongelijkheid Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 Bij de Algemene financiële beschouwingen heeft het lid Merkies gevraagd (Handelingen II 2014/15, nrs. 2 en 3) om een nadere toelichting op figuur 1 uit de brief over vermogensongelijkheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ondergetekende van 16 september jl. ...

Kabinetsreactie op OESO-studie over de relatie tussen inkomensongelijkheid en economische groei (Dossier 34000-IX)
Kabinetsreactie op OESO-studie over de relatie tussen inkomensongelijkheid en economische groei Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2015 In de procedurevergadering van de vaste commissie van Financiën van 10 december 2014 heeft de Kamer gevraagd om een kabinetsreactie op het OESO-werkdocument «Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth». ...

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Dossier 34000-IX)
Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juni 2015 In relatie met uw Kamer zijn er diverse openstaande moties en toezeggingen op mijn beleidsterrein. ...

Ingebrekestelling “Unit-linked-verzekeringen” (Dossier 34000-IX)
Ingebrekestelling “Unit-linked-verzekeringen” Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft mij gevraagd naar de achtergrond van de ingebrekestelling 2012/4167 inzake de belasting op aandelen die gehouden worden door verzekeringsmaatschappijen in het kader van fondsgebonden verzekeringen. ...

CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014 (Dossier 34000-IX)
CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2015 In de brief van 29 april 2015 hebben wij u geïnformeerd over de CBS-bijstellingen van het bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) in 2011 en 2012 en de mogelijke gevolgen hiervan voor onder meer de afdrachten aan de Europese Unie. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-IX)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Dossier 34000-IX)
Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2014 In relatie met uw Kamer zijn er diverse openstaande moties en toezeggingen op mijn beleidsterrein. ...

Stand van zaken Koninklijke Nederlandse Munt (Dossier 34000-IX)
Stand van zaken Koninklijke Nederlandse Munt Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2015 Hierbij informeer ik u over de stand van zaken bij de Koninklijke Munt (KNM). ...

Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Dossier 34000-VI)
Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). ...

Voortgangsbericht uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over een frequentere toepassing van de borgsom als alternatief voor de voorlopige hechtenis (Kamerstuk 33750 VI, nr. 77) (Dossier 34000-VI)
Voortgangsbericht uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over een frequentere toepassing van de borgsom als alternatief voor de voorlopige hechtenis (Kamerstuk 33750 VI, nr. 77) Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 Naar aanleiding van de in het kader van de laatste behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie aangenomen motie van het lid Van Tongeren (GroenLinks), die de regering verzoekt om «in nauw overleg met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en het College van procureurs-generaal te komen tot een frequentere toepassing van de borgsom als alternatief voor de voorlopige hechtenis en de Kamer hierover te informeren»1 , informeer ik uw Kamer graag kort over de voortgang. ...

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Dossier 34000-VI)
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2015 Hierbij bericht ik u dat het schriftelijk verzoek van het lid Van Nispen (SP), over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 26) ingezonden op 25 maart 2015 niet binnen de door u gevraagde termijn kan worden beantwoord, aangezien de gesprekken met de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog gaande zijn. ...

Rapport ‘Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen’ (Dossier 34000-VI)
Rapport ‘Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen’ Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2015 Bijgaand treft u het rapport «Zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen» aan1. ...

Eindrapport registratie en besteding van de proces-verbaal vergoedingen door gemeenten (Dossier 34000-VI)
Eindrapport registratie en besteding van de proces-verbaal vergoedingen door gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2015 De Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010 (hierna: pv-vergoeding) is op 1 januari jl. beëindigd. ...

Maatregel twitterende ambtenaar (Dossier 34000-VI)
Maatregel twitterende ambtenaar Brief regering begroting financiën Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2015 In het verlengde van eerdere beantwoording van Kamervragen en berichtgeving over de ambtenaar die twitterde dat ISIS een vooropgezet plan van zionisten is die bewust de Islam willen zwart maken, informeer ik u over de opgelegde maatregel. ...

Reactie op het verzoek om de Commissie Oosting te verzoeken in haar onderzoek mee te nemen de vraagstelling wat de minister-president en de overige bewindspersonen wisten over de bedragen rond de deal met Cees H. (Dossier 34000-VI)
Reactie op het verzoek om de Commissie Oosting te verzoeken in haar onderzoek mee te nemen de vraagstelling wat de minister-president en de overige bewindspersonen wisten over de bedragen rond de deal met Cees H. ...

Reactie op vragen van het lid Van Nispen d.d. 9 oktober 2014 over de scheiding van machten (Dossier 34000-VI)
Reactie op vragen van het lid Van Nispen d.d. 9 oktober 2014 over de scheiding van machten Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2014 Naar aanleiding van het stenogram van de regeling van werkzaamheden van 9 oktober 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 12, Regeling van Werkzaamheden) bied ik u hierbij het antwoord aan op de vragen die door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zijn gesteld inzake mijn antwoorden van 16 mei 2014 (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1919) en 13 juni 2014 (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 2178) op de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen. ...