Zoeken


Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

12616 resultaten

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 72 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 17 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.3, derde lid, wordt na «ingezetenen» ingevoegd:, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers,. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat beoogt te bewerkstelligen dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp dat beoogt te bewerkstelligen dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 1 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.1.2, vierde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: e. de wijze waarop de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd, in het bijzonder ten aanzien van de persoon die door het bereiken van een bepaalde leeftijd geen jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet meer kan ontvangen en in aanmerking komt voor een voorziening. ...

Amendement van het lid Keizer dat regelt dat artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keizer dat regelt dat artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt. Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 80 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 85 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN ’T WOUT Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.6.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat het gedecentraliseerde budget voor de Wmo oormerkt. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat het gedecentraliseerde budget voor de Wmo oormerkt. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat het gedecentraliseerde budget voor de uitvoering van de Wmo oormerkt. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat het gedecentraliseerde budget voor de uitvoering van de Wmo oormerkt. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over het right to challenge (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over het right to challenge Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 158 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 152 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.6a 1. ...

Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het persoonsgebonden budget Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 66 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 16 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden: b. zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen;. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het recht op woningaanpassingen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het recht op woningaanpassingen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 112 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 1.2.1 wordt, onder het vervallen van «dan wel» aan het einde van onderdeel b, en vervanging van de punt aan het einde van onderdeel c door «, dan wel» een onderdeel toegevoegd, luidende: d. woningaanpassing, indien de ingezetene meerderjarig is, bij hem thuis zorg ontvangt als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg, en de woningaanpassing noodzakelijk is voor het ontvangen van die zorg. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat onder andere een minimumkwaliteit van zorgverleners en zorgaanbieders garandeert (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat onder andere een minimumkwaliteit van zorgverleners en zorgaanbieders garandeert Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 159 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 11 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 30 over de mogelijkheidvan mandatering aan professionals. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 30 over de mogelijkheidvan mandatering aan professionals. ...

Amendement van het lid Keijzer waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en verrekening plaatsvindt door het CAK van vorderingen op grond van de Wmo. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en verrekening plaatsvindt door het CAK van vorderingen op grond van de Wmo. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat in de artikelen van de WMO 2015 waar wordt gesproken over "mantelzorgers en andere vrijwilligers", voortaan wordt gesproken over "mantelzorgers en vrijwilligers" (Dossier 33841)
Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat in de artikelen van de WMO 2015 waar wordt gesproken over "mantelzorgers en andere vrijwilligers", voortaan wordt gesproken over "mantelzorgers en vrijwilligers" Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Amendement van het lid Voortman dat ziet op de toerusting van mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen voor overleg op lokaal en regionaal niveau over besluitvormingsprocessen die hen aangaan (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman dat ziet op de toerusting van mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen voor overleg op lokaal en regionaal niveau over besluitvormingsprocessen die hen aangaan Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 119 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2.6.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.8 1. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp dat beoogt dat de cliënt zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp dat beoogt dat de cliënt zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP Ontvangen 13 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...