Kamerstuk 33841-119

Amendement van het lid Voortman dat ziet op de toerusting van mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen voor overleg op lokaal en regionaal niveau over besluitvormingsprocessen die hen aangaan

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


25,3 %
74,7 %

PvdD

CDA

SP

PvdA

D66

GrBvK

GL

PVV

CU

SGP

VVD

Van Vliet

50PLUS


Nr. 119 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 23 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 2.6.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.6.8

  • 1. Onze Minister draagt er zorg voor dat personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen ten behoeve van het uitoefenen van hun lokale of regionale inspraak bij besluitvorming op basis van deze wet adequaat kunnen worden ondersteund door organisaties die hun belangen behartigen.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde zorgplicht.

Toelichting

Met voorliggend amendement wil indiener bereiken dat mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen worden toegerust voor overleg op lokaal en regionaal niveau over besluitvormingsprocessen die hen aangaan, bij zowel het gemeentelijk beleid, als bij het beleid van het UWV en de Zorgkantoren en aanbieders van zorg en dienstverlening die met publieke middelen gefinancierd wordt. Op veel levensterreinen van mensen met een beperking wordt beleid gemaakt door de gemeenten al dan niet in regionale samenwerking en in samenwerking met andere partners (o.a. verzekeraars). Ook uitvoeringsorganisaties als het UWV en de zorgkantoren maken beleid dat mensen met een handicap aangaat. Voor een evenwicht in het spel tussen overheid en instellingen enerzijds en de burger anderzijds is het van belang dat de burger zich kan toerusten. Met voorliggend amendement worden patiëntenorganisaties op landelijk niveau en in de regio in staat gesteld om mensen met een beperking te ondersteunen bij hun inspraak. De ondersteuning van deze inspraak is ook toegankelijk voor mensen die geen lid zijn van een patiëntenorganisatie.

Voortman