Kamerstuk 33841-112

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het recht op woningaanpassingen

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


Nr. 112 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 23 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 1.2.1 wordt, onder het vervallen van «dan wel» aan het einde van onderdeel b, en vervanging van de punt aan het einde van onderdeel c door «, dan wel» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. woningaanpassing, indien de ingezetene meerderjarig is, bij hem thuis zorg ontvangt als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg, en de woningaanpassing noodzakelijk is voor het ontvangen van die zorg.

Toelichting

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat woningaanpassingen voor cliënten tot 18 jaar geregeld zijn. Indien een persoon meerjarig is en een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg maar ervoor kiest om thuis te blijven wonen midden in de samenleving, heeft die persoon geen recht op woningaanpassingen. Om het adagium van langer thuis te kunnen blijven wonen gestand te toen, regelt dit amendement dat ook deze personen via de Wet maatschappelijke ondersteuning een woningaanpassing kunnen aanvragen.

Siderius Van Gerven