Kamerstuk 33841-159

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat onder andere een minimumkwaliteit van zorgverleners en zorgaanbieders garandeert

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


22,0 %
78,0 %

CU

SGP

PvdA

GrBvK

GL

D66

PVV

50PLUS

CDA

SP

Van Vliet

PvdD

VVD


Nr. 159 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 24 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Bij algemene maatregel van bestuur worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. De kwaliteitseisen hebben in elk geval betrekking op:

    • a. een minimum opleidingsniveau voor beroepskrachten;

    • b. de werkwijze van de beroepskrachten;

    • c. afspraken op medewerkersniveau, en

    • d. afspraken op organisatieniveau.

2. In het derde lid vervalt « of krachtens» en wordt «kunnen, indien het niveau van een vorm van maatschappelijke ondersteuning dit vereist, nadere eisen worden gesteld» vervangen door: worden, onverminderd het 2a-de lid, nadere eisen gesteld.

Toelichting

Dit amendement regelt dat bij algemene maatregel van bestuur kwaliteitseisen aan de maatschappelijke ondersteuning worden gesteld. Deze concrete kwaliteitseisen ontbreken nu in het wetsvoorstel waardoor zorgbehoevende mensen makkelijker ten prooi kunnen vallen aan zorgaanbieders die het niet zo nauw nemen met de kwaliteit. Met dit amendement willen de indieners voorkomen dat iedereen zomaar zorgverlener kan worden. Bovendien garandeert dit amendement een minimumkwaliteit voor zorgverleners en zorgaanbieders.

Siderius Van Gerven