Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

20359 resultaten

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 14 april 2014, over wetsvoorstel langdurige zorg (Dossier 33891)
Verslag van een hoorzitting, gehouden op 14 april 2014, over wetsvoorstel langdurige zorg Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 7 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 2 juni 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op maandag 14 april 2014 gesprekken gevoerd over Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (Kamerstuk 33 891). ...

Tweede nader verslag (Dossier 33891)
Tweede nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 39 TWEEDE NADER VERSLAG Vastgesteld 9 september 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de op 20 augustus 2014 ontvangen tweede nota van wijziging (Kamerstuk 33 891, nr. 17) besloten tot het uitbrengen van een tweede nader verslag. ...

Verslag (Dossier 33891)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 20 mei 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33891)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave         ALGEMEEN 2 Doelstelling van dit wetsvoorstel 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3   Aanleiding voor de hervorming 3   Noodzaak tot hervormen van de AWBZ 4   Een nieuw stelsel van langdurige zorg 6   Een nieuwe wet 7   De meerwaarde van de Wlz 7 Hoofdstuk 2 De verzekering 9   2.1 Waarom een verzekerd recht op zorg? ...

Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout dat regelt dat in de wet nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat de wens van cliënt in beginsel leidend is bij de vraag of een vpt of mpt geleverd moet worden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Bergkamp en Van 't Wout dat regelt dat in de wet nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat de wens van cliënt in beginsel leidend is bij de vraag of een vpt of mpt geleverd moet worden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 143 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ’T WOUT Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.3.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 47 over het overgangsrecht voor lage zzp's. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 47 over het overgangsrecht voor lage zzp's. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg (Dossier 33891)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg Verslag van een schriftelijk overleg verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 174 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 december 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 3 november 2014 over kader en voorhang bekostiging langdurige zorg (Kamerstuk 33 891, nr. 173). ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 34 over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis (Dossier 33891)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 34 over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 75 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg (Dossier 33891)
Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 106 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 33 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 33 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 88 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ’T WOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 331 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 8.1.1, wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 33 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ‘T WOUT Ontvangen 8 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 8.1.1, wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over een vrijstellingsgrens van 25 miljoen euro (Dossier 33949)
Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over een vrijstellingsgrens van 25 miljoen euro Motie financieel toezicht financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. ...

Verslag (Dossier 33949)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 31 oktober 2014 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van het lid Aukje de Vries over de toezichtkosten kritisch onder de loep nemen (Dossier 33949)
Motie van het lid Aukje de Vries over de toezichtkosten kritisch onder de loep nemen Motie financieel toezicht financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES Voorgesteld 19 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: • de kosten inmiddels worden geschat op € 20.000 per kredietunie; • de kosten voor het toezicht voor kredietunies in eerste instantie lager werden geschat; • de toezichtkosten voor de AFM nog niet eens bekend zijn; overwegende dat: • de toezichtkosten daardoor erg hoog worden voor een kredietunie; • dit belemmerend werkt voor kredietunies om door te willen groeien; verzoekt de regering, de toezichtkosten nog eens kritisch onder de loep te (laten) nemen, met als insteek de toezichtkosten voor kredietunies substantieel te verlagen en waar mogelijk de toezichtkosten voor kredietunies te differentiëren naar grootte, en de Tweede Kamer daarover te rapporteren voor 1 juni 2015, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Ondersteuning opstart kredietunies (Dossier 33949)
Ondersteuning opstart kredietunies Brief regering financieel toezicht financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2015 Tijdens het plenaire debat over het initiatiefwetsontwerp inzake de regelgeving voor kredietunies op 19 maart jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 65, item 5), heeft de Minister van Financiën toegezegd dat ik een schriftelijke reactie zal geven op de motie van de leden Groot en Omtzigt (Kamerstuk 33 949, nr. 16). ...

Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over het percentage voor investering in één ondernemer op minimaal 5% stellen (Dossier 33949)
Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over het percentage voor investering in één ondernemer op minimaal 5% stellen Motie financieel toezicht financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. ...

Amendement van de leden Van Helvert en De Boer waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 67 en 68 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd (Dossier 33965)
Amendement van de leden Van Helvert en De Boer waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 67 en 68 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd Amendement spoor verkeer Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN DE BOER Ontvangen 31 maart 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel U, wordt na het zesde lid van artikel 67 een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 14 dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen (Dossier 33965)
Nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 14 dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen Amendement spoor verkeer Nr. 19 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd (Dossier 33965)
Amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd Amendement spoor verkeer Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN HELVERT Ontvangen 31 maart 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel T, komt te luiden: T 1. ...

Motie van het lid De Boer over de impact van de boetesystematiek voor niet ingenomen ruimte op het spoor (Dossier 33965)
Motie van het lid De Boer over de impact van de boetesystematiek voor niet ingenomen ruimte op het spoor Motie spoor verkeer Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE BOER Voorgesteld 27 mei 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat reizigersvervoerders en goederenvervoerders ver van tevoren kenbaar moeten maken welke ruimte ze het volgende jaar nodig denken te hebben op het spoor; overwegende dat dit voor goederenvervoerders lastig is omdat ze niet exact weten wanneer een schip met goederen de haven van Rotterdam binnenloopt; overwegende dat de regering voor niet ingenomen ruimte door een vervoerder voornemens is te komen met een boetesystematiek; verzoekt de regering, te onderzoeken in overleg met havens, verladers en vervoerders welke impact die boetesystematiek heeft op de aantrekkelijkheid van het Nederlandse spoorgoederenvervoer en de aantrekkelijkheid van onze havens, te onderzoeken hoe dit in het buitenland is geregeld en de Kamer binnen drie maanden hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...