Kamerstuk 33891-33

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 8 september 2014
Indiener(s): Otwin van Dijk (PvdA), Bas van 't Wout (VVD)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-33.html
ID: 33891-33

Nr. 33 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ‘T WOUT

Ontvangen 8 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 8.1.1, wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Op verzoek van de verzekerde of van zijn vertegenwoordiger betrekt de Wlz-uitvoerder de mantelzorger of mantelzorgers bij de besprekingen.

Toelichting

Dit amendement regelt expliciet dat eventuele mantelzorgers, op verzoek van de cliënt of diens vertegenwoordiger, betrokken kunnen worden bij gesprekken met de zorgaanbieder. Tijdens deze gesprekken worden onder andere afspraken gemaakt over de zorgverlening en de eventuele betrokkenheid van mantelzorgers hierbij. Mantelzorgers kunnen niet verplicht worden om zorgtaken op zich te nemen. Dit amendement regelt echter wel dat formele en informele zorg beter op elkaar afgestemd dienen te worden.

O. van Dijk Van ’t Wout