Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het ondersteunen van een tweetal door de Raad voor Cultuur positief beoordeelde talentontwikkelingsplekken voor de podiumkunsten (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het ondersteunen van een tweetal door de Raad voor Cultuur positief beoordeelde talentontwikkelingsplekken voor de podiumkunsten Amendement begroting financiën Nr. 97 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 208 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2021 Recent heeft uw Kamer twee moties aanvaard ten aanzien van de examinering van twee specifieke groepen examenkandidaten.1 Deze moties raken de deelcertificaatkandidaten van het staatsexamen uit het voortgezet speciaal onderwijs (hierna: vso) en deelcertificaatkandidaten van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (hierna: vavo). ...

Motie van de leden Kwint en Wassenberg over formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring kan worden ingezet (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kwint en Wassenberg over formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring kan worden ingezet Motie begroting financiën Nr. 263 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WASSENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat instellingen nog steeds gebruikmaken van proctoring bij het afnemen van tentamens; overwegende dat online proctoring afgeschaald moet worden en alleen gebruikt kan worden als geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, waartoe de motie-Futselaar opriep; verzoekt het kabinet, in overleg met studenten, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten te formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring wel kan worden ingezet, conform de motie-Futselaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 10 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 september 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 16 maart 2020 over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 156). ...

Stand van zaken van de moties bij het wetsvoorstel burgerschap en moties en toezeggingen over de ontwikkelingen van het primair en voorgezet onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Stand van zaken van de moties bij het wetsvoorstel burgerschap en moties en toezeggingen over de ontwikkelingen van het primair en voorgezet onderwijs Brief regering begroting financiën nr. ...

Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Nispen over gemeenten wijzen op de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs per week (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Nispen over gemeenten wijzen op de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs per week Motie begroting financiën Nr. 272 MOTIE VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN VAN NISPEN Voorgesteld 8 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het amendement-Rudmer Heerema/Van Nispen (35 102, nr. 23) regelt dat per 2023 het geven van minimaal twee uur bewegingsonderwijs aan elke leerling in het basisonderwijs verplicht wordt gesteld; constaterende dat het risico bestaat dat niet alle basisscholen op tijd aan deze wettelijke eis kunnen voldoen, doordat gemeenten onvoldoende zicht hebben en voorbereid zijn op de benodigde beschikbaarheid van sportaccommodaties voor scholen; constaterende dat aan het Gemeentefonds reeds een bedrag van 61 miljoen euro is toegevoegd om extra in te zetten op het versterken van sport- en beweegaanbieders en het ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs; overwegende dat gemeenten reeds de wettelijke verplichting hebben om voldoende accommodatie te regelen voor twee uur bewegingsonderwijs per week voor basisschoolscholieren; van mening dat het belangrijk is dat er voor leerlingen voldoende veilige sportaccommodaties aanwezig zijn, zodat zij het aantal uren bewegingsonderwijs krijgen waar ze recht op hebben; verzoekt de regering, om in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en hen actief te wijzen op de naderende wettelijke verplichting conform het amendement-Rudmer Heerema/Van Nispen (35 102, nr. 23) met betrekking tot het geven van twee uur bewegingsonderwijs per week, te laten inventariseren wat er beschikbaar is, wat er nodig is en wat er ontbreekt aan accommodaties om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs, en hen te wijzen op de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het bieden van voldoende sportaccommodaties om dit mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een brief van EDventure (Vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp te Den Haag) m.b.t. coronamonitor educatieve dienstverlening (Dossier 35570-VIII)
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een brief van EDventure (Vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp te Den Haag) m.b.t. coronamonitor educatieve dienstverlening Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2020 Hierbij stuur ik u de reactie op het verzoek van de commissie inzake een afschrift van het antwoord op een brief van EDventure te Den Haag. ...

Vrijheid van meningsuiting in het onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Vrijheid van meningsuiting in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2020 Op vrijdag 16 oktober is Samuel Paty op gruwelijke wijze vermoord. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII) (Dossier 35570-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 20 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 oktober 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 (Kamerstuk 35570-VIII-217) (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 (Kamerstuk 35570-VIII-217) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 275 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juli 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de volgende brieven: • d.d. 11 mei 2021 inzake Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019–2020 (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van de leden Segers en Peters over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Segers en Peters over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten Motie begroting financiën Nr. 237 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een lerende, onderzoekende houding in alle lagen van het onderwijs bijdraagt aan een betere kwaliteit van het onderwijs; overwegende dat volgens de Onderwijsraad die lerende, onderzoekende houding van onderwijsinstellingen en -professionals gestimuleerd kan worden door onderzoek te laten doen, kennis en goede praktijken aan te reiken en kennisdeling te bevorderen; overwegende dat Nederland geen netwerk heeft van onderzoeksscholen waar actief kennis wordt verzameld over de onderwijskwaliteit, waar gezocht wordt naar goede oplossingen en die ervaringen delen, en de kenniscommunity die door het ministerie wordt ingericht enkel bedoeld is voor de ervaringen met methodes uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs; verzoekt de Minister, een onderzoeksnetwerk op te zetten van onderwijsinstellingen, -professionals en wetenschappers met als doel kennis en goede praktijken aan te reiken en actief toe te passen en kennisdeling te bevorderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Berge c.s. over eventuele onderuitputting in het tweede steunpakket inzetten voor talentontwikkeling en cultuurparticipatie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Berge c.s. over eventuele onderuitputting in het tweede steunpakket inzetten voor talentontwikkeling en cultuurparticipatie Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE C.S. ...

Ontwikkeling in het onderwijstoezicht (Dossier 35570-VIII)
Ontwikkeling in het onderwijstoezicht Brief regering begroting financiën Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2021 In juni 2020 hebben wij uw Kamer de Effectstudie van het vernieuwde onderwijstoezicht van de Radboud Universiteit en de Voortgangsrapportage vernieuwd toezicht van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) gestuurd.1 Hierbij bieden wij u, zoals toegezegd, ook de evaluatie van de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs door Oberon aan. ...

Motie van het lid Westerveld over over modernisering van de wetgeving voor meer inspraak en zeggenschap (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld over over modernisering van de wetgeving voor meer inspraak en zeggenschap Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie tot doel had om hogescholen en universiteiten slagvaardiger te maken, maar dat het rendementsdenken te ver is doorgeslagen; constaterende dat wetenschappers, docenten en studenten degenen zijn die bij uitstek zijn gebaat bij goed onderwijs en onderzoek; constaterende dat er een bredere roep in de samenleving is om meer inspraak en zeggenschap, maar wetgeving hierop achterloopt; verzoekt de regering, om met wetenschappers, docenten en studenten in gesprek te gaan met het oog op modernisering van de wetgeving; verzoekt de regering tevens, de resultaten van deze verkenning vóór 15 december 2020 met de Kamer te delen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Peters en Van der Woude over ook rapporteren over de voortgang van de individuele instellingen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Peters en Van der Woude over ook rapporteren over de voortgang van de individuele instellingen Motie begroting financiën Nr. 265 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER WOUDE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er 368 miljoen naar de mbo- en h.o. ...

Motie van het lid Wassenberg over geen investeringen door het ABP in de fossiele industrie en de vee-industrie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Wassenberg over geen investeringen door het ABP in de fossiele industrie en de vee-industrie Motie begroting financiën Nr. 270 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het ABP nog steeds volop investeert in de fossiele industrie en bioindustrie; constaterende dat miljoenen mensen op deze wijze hun pensioengeld onvrijwillig geïnvesteerd zien worden in een verdieping van de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en een verdere ontwrichting van de aarde; spreekt uit dat het ABP dient te stoppen met investeren in ontwrichtende sectoren als de fossiele industrie en de vee-industrie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over twee keer 20 miljoen euro inzetten voor thuiszittende kinderen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld over twee keer 20 miljoen euro inzetten voor thuiszittende kinderen Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister een bijgestelde aanwending voorstelt van de middelen uit de prestatieboxregeling, en hij ondanks onvoldoende voortgang rondom thuiszitters de komende twee jaar jaarlijks 20 miljoen beschikbaar wil stellen aan schoolbesturen om hier doelgericht op in te zetten; constaterende dat de Minister het bij deze invulling enkel heeft over verzuimbeleid en niet over de thuiszitters die op dit moment thuiszitten; overwegende dat de toenemende groep thuiszitters niets heeft aan dit geld omdat zij niet op school zitten; verzoekt de regering, om de twee keer 20 miljoen euro in te zetten om kinderen te helpen die nu thuiszitten, bijvoorbeeld door hen van middelen en begeleiding te voorzien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over onderzoek door een kenniscoalitie naar de 3%-norm voor research and development (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over onderzoek door een kenniscoalitie naar de 3%-norm voor research and development Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN PATERNOTTE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan de Lissabonafspraak die stelt dat 3% van het bruto binnenlands product besteed moet worden aan research and development; overwegende dat investeren in R&D essentieel is om voorop te kunnen lopen in vrijheid en veiligheid, en dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is van overheid en bedrijfsleven; overwegende dat Nederland op dit moment nog niet op schema ligt om dit doel te halen; overwegende dat Duitsland ondertussen al boven de 3%-norm zit; verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de kenniscoalitie om te onderzoeken hoe in de toekomst aan de 3%-norm voldaan kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken Motie begroting financiën Nr. 170 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het nog steeds voorkomt dat vso-leerlingen, als zij hun diploma niet hebben gehaald, van school moeten als zij 18 jaar worden; constaterende dat vso-leerlingen wettelijk onderwijs mogen blijven volgen tot het einde van het schooljaar waarin zij 20 jaar worden; overwegende dat vso-leerlingen mogelijk achterstanden hebben opgelopen door de coronacrisis; verzoekt de regering, om vso-leerlingen de garantie te geven dat zij hun huidige opleiding mogen afmaken, ook als zij ouder zijn dan 18 of 20 jaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...