Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie van het lid Rog over de rechtspositie van scholen die een inspectieoordeel "onvoldoende" krijgen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog over de rechtspositie van scholen die een inspectieoordeel "onvoldoende" krijgen Motie begroting financiën Nr. 222 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolbesturen alleen bezwaar kunnen maken tegen het oordeel «zeer zwak» onderwijs in het inspectierapport, maar niet tegen het oordeel «onvoldoende»; voorts constaterende dat bij een significant aantal scholen na de bezwaarprocedure het inspectieoordeel «zeer zwak» alsnog naar boven wordt bijgesteld; overwegende dat de inspectie niet gemotiveerd hoeft aan te geven waarom zij de zienswijze van het schoolbestuur op het inspectierapport niet overneemt, waardoor scholen nadeel kunnen ondervinden indien zij het oordeel «onvoldoende» krijgen; verzoekt het kabinet, de mogelijkheden te onderzoeken hoe de schoolbesturen in rechte kunnen opkomen tegen een ander oordeel dan «zeer zwak» en daarbij mee te nemen op welke wijze de inspectie gemotiveerd dient te reageren op de zienswijze van het schoolbestuur, en de Kamer hierover binnen zes maanden te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Schorsing lid Commissariaat voor de Media (Dossier 35000-VIII)
Schorsing lid Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 179 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2019 Met deze brief informeer ik uw Kamer over het volgende. ...

Werkprogramma Erfgoedinspectie 2019-2020 (Dossier 35000-VIII)
Werkprogramma Erfgoedinspectie 2019-2020 Brief regering begroting financiën Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2019 Hierbij bied ik u ter informatie aan het werkprogramma 2019–2020 van de Erfgoedinspectie met de titel «Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen».1 U kunt het werkprogramma ook terugvinden op www.erfgoedinspectie.nl De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven ...

Motie van de leden Van Meenen en Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met de Einstein Telescoop fundamenteel onderzoek kan worden gedaan naar zwaartekrachtsgolven en het ontstaan van het universum; overwegende dat er door diverse binnen- en buitenlandse partijen wordt toegewerkt naar een bid om de Einstein Telescoop in het grensgebied van Zuid-Limburg te vestigen en we de mogelijkheid daarvoor nu open willen houden zonder een keuze te maken; overwegende dat de realisatie van een Einstein Telescoop Fieldlab («ET-pathfinder») volgens de impactstudie een goede wetenschappelijke en economische investering is; overwegende dat een Einstein Telescoop Fieldlab bijdraagt aan de ontwikkeling van technologie en competenties die nodig zijn om tot een goede nationale afweging te komen over deelname en locatie van de Einstein Telescoop; verzoekt de regering om, ten laste van het wetenschapsbudget een bijdrage toe te kennen aan de realisatie van het Einstein Telescoop Fieldlab; verzoekt de regering daarnaast om voorbereidingen met de buurlanden te regisseren die bijdragen aan het versterken van het bid en aan een goede afweging van de Nederlandse belangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sommige studenten voor een lerarenopleiding hebben gekozen waarmee ze moeizaam een baan in het onderwijs kunnen vinden of behouden; constaterende dat zij als zij voor een tweede lerarenopleiding kiezen het hogere instellingscollegegeld moeten betalen; constaterende dat we vanwege het lerarentekort graag deze mensen willen behouden voor de onderwijssector; constaterende dat met de wetswijziging verlaging wettelijk collegegeld geregeld is dat de halvering ook geldt voor studenten in het kleinschalig en intensief onderwijs en zij een veel hogere korting krijgen dan studenten van een reguliere opleiding; verzoekt de regering, de Wet verlaagd wettelijk collegegeld aan te passen zodat alle studenten hetzelfde bedrag krijgen en de 2,5 miljoen euro die hiermee vrij komt te gebruiken voor een regeling voor mensen die voor een tweede lerarenopleiding kiezen en geen aanspraak kunnen maken op een andere regeling zoals de lerarenbeurs of zijinstroom; verzoekt de regering tevens, hier voor het zomerreces van 2019 de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het onderwerp "Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs’' (Dossier 35000-VIII)
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het onderwerp "Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs’' Brief Presidium begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 26 september 2018 Het presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij brief van 12 september 2018 om advies te vragen aan de Onderwijsraad over het onderwerp «Verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs». ...

Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu Motie begroting financiën Nr. 204 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN KWINT Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kansengelijkheid het juist voor de meest kwetsbare kinderen van het grootste belang maakt dat zij op school goed leren lezen, schrijven en rekenen; verzoekt de Minister, vanuit dit perspectief vooraf een beoordelingskader voor curriculum.nu op te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Commissariaat voor de Media (Dossier 35000-VIII)
Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2019 In mijn brief van 1 augustus 2019 waarin ik uw Kamer informeerde over het ontslag van een lid van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 216) heb ik toegezegd terug te komen op de situatie bij het Commissariaat voor de Media. ...

Motie van het lid Martin Bosma c.s. over officiële erkenning van Jenny Douwes en de blokkeerfriezen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Martin Bosma c.s. over officiële erkenning van Jenny Douwes en de blokkeerfriezen Motie begroting financiën Nr. 93 MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA C.S. ...

Amendement van het lid Van den Hul over de subsidie voor praktijkleren (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul over de subsidie voor praktijkleren Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL Ontvangen 9 oktober 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 19.500 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Kwint over meer zendtijd voor kunst- en cultuuruitzendingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint over meer zendtijd voor kunst- en cultuuruitzendingen Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de zendtijd op de publieke omroep voor kunst en cultuur in de afgelopen vijf jaar bijna gehalveerd is; overwegende dat de publieke omroep ook tot taak heeft kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een groot publiek; verzoekt de regering, met voorstellen te komen zodat de zendtijd bij de publieke omroep voor kunst- en cultuuruitzendingen toeneemt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ongelijkheid tussen arm en rijk in het onderwijs steeds verder toeneemt; constaterende dat lente- en zomerscholen belangrijk zijn voor het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs; constaterende dat de subsidie van 9 miljoen euro voor de pilots lente- en zomerscholen vanaf 2020 via de prestatiebox of lumpsum aan scholen zal worden verstrekt in plaats van via een subsidieregeling, waardoor schoolbesturen niet langer verplicht zijn om geld hieraan uit te geven; verzoekt de regering, de subsidie van 9 miljoen euro niet toe te voegen aan de prestatiebox of lumpsum vanaf 2020, maar in de huidige vorm voort te laten bestaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Özdil c.s. over het schrappen van de lumpsumkorting op het hoger onderwijs van 19,5 miljoen (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Özdil c.s. over het schrappen van de lumpsumkorting op het hoger onderwijs van 19,5 miljoen Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat draagvlak van omroepen wordt gemeten door uit te gaan van ledenaantallen; overwegende dat het voor met name jonge mensen niet vanzelfsprekend is lid te worden van een omroep en daarmee het ledenaantal niet alles zegt over draagvlak; overwegende dat het voor de toekomst van de publieke omroep van belang is dat de wensen van jonge generaties ook worden meegenomen; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar verschillende manieren om draagvlak voor omroepen te meten en dit mee te nemen in de nieuwe visie over de publieke omroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Nota van wijziging (Dossier 35000-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 114 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 november 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 41.611.603 42.024.208 1.329.157             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 20.458.168 20.940.607 1.141.105 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.519.526 4.576.976 3.000 06 Hoger beroepsonderwijs 3.258.567 3.277.742 1.213 07 Wetenschappelijk onderwijs 4.928.814 4.898.729 16 08 Internationaal beleid 12.785 12.785 99 11 Studiefinanciering 5.602.726 5.602.726 893.224 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 93.071 93.071 3.657 13 Lesgelden 6.649 6.649 238.734 14 Cultuur 589.734 967.703 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.179.678 1.228.371 101 25 Emancipatie 6.643 15.880 0 91 Nog onverdeeld 0 0 0 95 Apparaatsuitgaven 259.975 259.975 567             Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 21.153.435 21.083.601 188.052 01 Primair onderwijs 11.302.400 11.302.361 8.661 03 Voortgezet onderwijs 8.681.647 8.611.856 7.391 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 168.559 168.555 9.000 15 Media 1.000.829 1.000.829 163.000 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan de motie Pechtold (21 september 2018), om de tegenvallende reclame-inkomsten in 2019 voor de NPO voor € 40 miljoen euro te compenseren. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 (Dossier 35000-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 190 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 10 april 2019 inzake de beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017–2018 (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 176). ...

Motie van de leden Azarkan en Kwint over een actieplan ter vermindering van de kansenongelijkheid in het onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Azarkan en Kwint over een actieplan ter vermindering van de kansenongelijkheid in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN DE LEDEN AZARKAN EN KWINT Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Onderwijsraad de kansenongelijkheid in het onderwijs samenvat in de volgende notendop: • segregatie op basis van opleiding en inkomen van ouders neemt toe; • kinderen met verschillende sociale achtergronden komen elkaar steeds minder vaak tegen, hetgeen de sociale samenhang ondermijnt; • de vroege selectie op 12-jarige leeftijd is nadelig voor kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus; • kinderen uit lager opgeleide gezinnen worden bij een gelijk prestatieniveau vaker naar vmbo verwezen en kinderen met hoger opgeleide ouders vaker naar havo en vwo; • er zijn minder brede middelbare scholen, waardoor de kans om later door te stromen naar een hoger niveau kleiner is; verzoekt de regering, mede op basis van bovenstaande punten, te komen met een actieplan over de wijze waarop de kansenongelijkheid in het onderwijs kan worden verminderd, zodat we het beste halen uit alle Nederlandse kinderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...