Gepubliceerd: 26 november 2018
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-114.html
ID: 35000-VIII-114

Nr. 114 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 november 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.611.603

42.024.208

1.329.157

         
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20.458.168

20.940.607

1.141.105

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.519.526

4.576.976

3.000

06

Hoger beroepsonderwijs

3.258.567

3.277.742

1.213

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.928.814

4.898.729

16

08

Internationaal beleid

12.785

12.785

99

11

Studiefinanciering

5.602.726

5.602.726

893.224

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

93.071

93.071

3.657

13

Lesgelden

6.649

6.649

238.734

14

Cultuur

589.734

967.703

494

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.179.678

1.228.371

101

25

Emancipatie

6.643

15.880

0

91

Nog onverdeeld

0

0

0

95

Apparaatsuitgaven

259.975

259.975

567

         
 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

21.153.435

21.083.601

188.052

01

Primair onderwijs

11.302.400

11.302.361

8.661

03

Voortgezet onderwijs

8.681.647

8.611.856

7.391

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

168.559

168.555

9.000

15

Media

1.000.829

1.000.829

163.000

TOELICHTING

Algemeen

Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan de motie Pechtold (21 september 2018), om de tegenvallende reclame-inkomsten in 2019 voor de NPO voor € 40 miljoen euro te compenseren. De NPO dient hiervoor een plan van aanpak op te stellen dat rekening houdt met de overwegingen uit de motie. Nadere toelichting op het plan van aanpak is te vinden in de mediabegrotingsbrief.

De ophoging van het budget voor de NPO wordt als volgt verwerkt in artikel 15 (Media) van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten voor Media voor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Bedragen x € 1.000)

Art. nr 15

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

 

996.678

976.803

1.000.829

970.305

953.438

967.568

945.345

Totale uitgaven

 

977.791

976.803

1.000.829

970.305

953.438

967.568

945.345

Bekostiging

 

971.732

970.446

994.836

964.312

947.445

961.575

939.328

 

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

– 463

– 26.129

65.174

30.661

10.045

20.131

– 5.364

In de oorspronkelijke begroting stond er voor 2019 een dotatie van de Algemene Mediareserve van € 25.174 miljoen. Deze dotatie wordt met € 40 miljoen opgehoogd tot € 65.174 miljoen. Als gevolg veranderen ook de totale uitgaven, de verplichtingen en de totale bekostiging van artikel 15 (media). Na de dotatie aan de AMR maakt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afspraken met de NPO over hoe dit bedrag aan de NPO wordt uitgekeerd.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 15: Media

Tabel 15.2 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit van artikel 15, onderdeel Bekostiging, wordt aangepast eenmalig met € 40 miljoen verhoogd in 2019.

Was-wordt tabel (bedragen x € 1.000)

WAS

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bekostiging

971.732

970.446

954.836

964.312

947.445

961.575

939.328

Dotatie/onttrekking algemene mediareserve

– 463

– 26.129

25.174

30.661

10.045

20.131

– 5.364

WORDT

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bekostiging

971.732

970.446

994.836

964.312

947.445

961.575

939.328

Dotatie/onttrekking algemene mediareserve

– 463

– 26.129

65.174

30.661

10.045

20.131

– 5.364

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen ontwerpbegroting 2019 vóór nota van wijziging, de mutatie als gevolg van decompensatie tegenvallende reclameinkomsten en de standen ontwerpbegroting 2019 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

15

Media

             
 

Stand vóór nota van wijziging

996.678

976.803

960.829

970.305

953.438

967.568

945.345

Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten

0

0

40.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

996.678

976.803

1.000.829

970.305

953.438

967.568

945.345

                 

Totaal

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

             
 

Stand voor nota van wijziging

38.846.849

42.852.451

41.571.603

43.043.045

41.047.437

41.344.517

41.732.888

 

Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten

0

0

40.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

38.846.849

42.852.451

41.611.603

43.043.045

41.047.437

41.344.517

41.732.888

Meerjarige doorwerking uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

15

Media

             
 

Stand vóór nota van wijziging

977.791

976.803

960.829

970.305

953.438

967.568

945.345

 

Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten

0

0

40.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

977.791

976.803

1.000.829

970.305

953.438

967.568

945.345

                 

Totaal

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

             
 

Stand voor nota van wijziging

38.053.289

42.560.834

41.984.208

41.594.556

41.582.421

41.787.572

42.115.018

 

Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten

0

0

40.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

38.053.289

42.560.834

42.024.208

41.594.556

41.582.421

41.787.572

42.115.018

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob