Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Motie van het lid Albert de Vries over niet toelaten van plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen zonder saneringscomponent (Dossier 32127)
Motie van het lid Albert de Vries over niet toelaten van plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen zonder saneringscomponent Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 208 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 18 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sprake is van een structureel overaanbod van bedrijfs-onroerend goed; overwegende dat provinciebesturen weliswaar hun planologisch beleid met betrekking tot het toestaan van nieuwe bedrijventerreinen aanscherpen maar er nog onvoldoende in slagen om daadwerkelijk tot een nettosanering van dit overschot te komen; van oordeel dat het ongewenst is dat dit overschot verder oploopt; van oordeel dat het ontwikkelen van nieuwe plannen voor bedrijfsterreinen gepaard zou moeten gaan met een evenredige sanering van niet meer gebruikte gronden en gebouwen met een bedrijfsmatige bestemming; verzoekt de regering, zolang de provincies er nog onvoldoende in slagen om het overschot van locaties voor de vestiging van bedrijven te saneren, geen projecten voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen meer toe te laten tot de Crisis- en herstelwet, als die projecten niet ook een evenredige saneringscomponent omvatten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Aptroot over het handhaven van de koppeling tussen de onteigeningsprocedure en de planologische procedure (Dossier 32127)
Amendement van het lid Aptroot over het handhaven van de koppeling tussen de onteigeningsprocedure en de planologische procedure Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 43AMENDEMENT VAN HET LID APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.10, onderdeel D, vervalt.IIArtikel 3.12, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.14 vervalt.IVArtikel 3.23 vervalt.VArtikel 3.24, onderdeel D, vervalt.ToelichtingDit amendement strekt ertoe de ontkoppeling van onteigeningsprocedures en planologische procedures ongedaan te maken. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over ov-chippoortjes schrappen uit het Ontwerpbesluit (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over ov-chippoortjes schrappen uit het Ontwerpbesluit Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 191 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer recent heeft uitgesproken om in overleg met gemeenten maatwerk te bieden bij de plaatsing van ov-poortjes, waarmee de toegankelijkheid van de stations voor iedereen wordt gewaarborgd; overwegende dat de plaatsing van de ov-chippoortjes en daarmee de afsluiting van een doorgang ingrijpend kan zijn voor de ruimtelijke ordening van een gebied en dat een zorgvuldig besluitvormingsproces dus belangrijk is; overwegende dat door het in de Crisis- en herstelwet opnemen van «bouwwerken ten behoeve van het verschaffen van toegang tot het openbaar vervoer of openbaarvervoersgebouwen», oftewel de ov-chippoortjes, de mogelijkheden van lokale overheden om beroep aan te tekenen tegen de plaatsing van deze ov-chippoortjes worden beperkt; verzoekt de regering, de plaatsing van de ov-chippoortjes te schrappen uit het Ontwerpbesluit en dus niet op te nemen in de Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet, voorhang (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet, voorhang Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 1 november 2013. ...

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik en Van Gent ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 23 over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Vendrik en Van Gent ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 23 over het geven van de mogelijkheid aan gemeenten om het gebruikersdeel van de OZB bij leegstand te verhalen op de eigenaar Amendement belasting bestuur bouwnijverheid economie energie financiën natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 116GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN GENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Albert de Vries over het kwaliteitsniveau voor tijdelijke gebouwen (Dossier 32127)
Motie van het lid Albert de Vries over het kwaliteitsniveau voor tijdelijke gebouwen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 192 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kwaliteitsnorm in het Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen is gebaseerd op een levensduur van één jaar; overwegende dat tijdelijke gebouwen voor maximaal vijftien jaar worden vergund; overwegende dat er een aanpassing van het Bouwbesluit voorhanden is; roept de regering op om in het Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen uit te gaan van een kwaliteitsniveau dat gebaseerd is op een levensduur van vijftien jaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het beperken van de werking van afdeling 6 van het wetsvoorstel tot bestaand bebouwd gebied (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het beperken van de werking van afdeling 6 van het wetsvoorstel tot bestaand bebouwd gebied Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 30AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 2.9 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake het beschermingsregime voor natuurschoon (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake het beschermingsregime voor natuurschoon Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 68AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 3.8, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:APunt 1 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 62 over het verduidelijken van een bevoegdheid (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 62 over het verduidelijken van een bevoegdheid Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 132GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.15 wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:0a. artikel 3.8, zesde lid;.ToelichtingArtikel 2.10, tweede lid en vijfde lid laten onduidelijkheid bestaan in hoeverre rijk en provincies de bevoegdheid op grond van de Wro behouden om corrigerend op te treden in het geval een projectuitvoeringsbesluit in strijd is met de nationale of provinciale belangen. ...

Amendement van de leden Koopmans en Samsom over het toevoegen van enkele wetten aan artikel 2.4 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Koopmans en Samsom over het toevoegen van enkele wetten aan artikel 2.4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 82AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SAMSOMOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel 2.4, eerste lid, worden voor onderdeel a twee onderdelen ingevoegd, luidende:0a. de Elektriciteitswet 1998;0aa. de Warmtewet;.ToelichtingDit amendement maakt nog meer innovatieve projecten mogelijk, ook op het gebied van (duurzame) energie en warmte. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een evaluatie van het gebruik van de koepelvergunning (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over een evaluatie van het gebruik van de koepelvergunning Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 165 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 30 oktober 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vijfde tranche het Rotterdamse haven- en industriecomplex (hic) als ontwikkelingsgebied onder de werking van de Crisis- en herstelwet voegt; overwegende dat het bij de minister op dit moment nog niet bekend is op welke wijze voor het hic invulling zal worden gegeven aan het gebruik van de aanwijzing als ontwikkelingsgebied; overwegende dat het hic van nationaal economisch belang is en dat de ontwikkeling van het gebied een grote milieu-impact heeft; verzoekt de regering om, het gebruik van deze koepelvergunning na vijf jaar te evalueren en zo nodig aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32127, nr. 149) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32127, nr. 149) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 155 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld op 30 maart 2012 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 20 januari 2012 (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 239 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 7 februari 2020 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 237). ...

Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 69 inzake de regeling voor het vergunningvrij maken van projecten (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 69 inzake de regeling voor het vergunningvrij maken van projecten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 111GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 66 over de fasering van het projectbesluit (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 66 over de fasering van het projectbesluit Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 129GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 66Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IVoor artikel 2.10a wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.10oa1. ...

Amendement van de leden Vendrik en Van Gent over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Vendrik en Van Gent over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 12AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN GENTOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Hoofdstuk 2, afdeling 4, vervalt.ToelichtingDe regering stelt voor de eis dat 70% van huurders van een woningcomplex akkoord moet zijn met een energiebesparingsinvestering te laten vallen. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 223 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 8 juni 2017. ...

Uitstelbrief over de uitvoering van het amendement Koopmans en Samsom over een programmatische aanpak van stikstof (Dossier 32127)
Uitstelbrief over de uitvoering van het amendement Koopmans en Samsom over een programmatische aanpak van stikstof Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 141BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 januari 2010Op 17 december 2009 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de minister van VROM en mij verzocht om de Kamer kort na het kerstreces een brief te sturen over de uitvoering van het amendement Koopmans/Samsom over een programmatische aanpak van de vermindering van stikstofdepositie (32 127, nr. 135) en het recent gesloten bestuurlijk akkoord met de VNG en het IPO en de relatie met het Actieplan Ammoniak en Veehouderij.De brief kan niet binnen de gestelde termijn verstuurd worden. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de verruiming van afdeling 7 met projecten van (boven) regionale betekenis (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de verruiming van afdeling 7 met projecten van (boven) regionale betekenis Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 10 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IDe titel van afdeling 7 van hoofdstuk 2 komt als volgt te luiden:AFDELING 7 VERSNELDE UITVOERING VAN LOKALE EN (BOVEN)REGIONALE PROJECTEN MET NATIONALE BETEKENISIIIn artikel 2.18 wordt het laatste deel van de volzin, luidende «, aangewezen lokale projecten met nationale betekenis. ...

Amendement van het lid Samsom c.s. over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Samsom c.s. over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 53AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Aan bijlage II, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4 Traject Leeuwarden–Groningenwijziging van 1 naar 2 sporen   ToelichtingHet spoorproject Leeuwarden–Groningen omvat de uitbreiding van het spoor om van drie naar vier treinen per uur te gaan. ...