Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Amendement van het lid Samsom c.s. over het vergunningvrij aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto's (Dossier 32127)
Amendement van het lid Samsom c.s. over het vergunningvrij aanleggen van oplaadpunten voor elektrische auto's Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 77AMENDEMENT VAN HET LID SAMSOM C.S.Ontvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:INa artikel 3.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 3.3aAan artikel 2 van de Wet Geluidhinder wordt een lid toegevoegd, luidende:4. ...

Motie van het lid Ouwehand over een maximale inspanning voor het behoud van het Kruitbos (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over een maximale inspanning voor het behoud van het Kruitbos Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 183 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Kruitbos op het KNSF-terrein 80 beschermde soorten voorkomen waarvan meerdere rodelijstsoorten; overwegende dat er vanwege de voorgenomen bebouwing op het KNSF-terrein nagenoeg niets overblijft van het Kruitbos; overwegende de rijksverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de biodiversiteit in Nederland; verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen voor het behoud van het Kruitbos, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Vendrik C.S. ter vervanging van nr. 12 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik C.S. ter vervanging van nr. 12 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 34AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127 nr. 176) over enkele projecten uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet halen (Dossier 32127)
Gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127 nr. 176) over enkele projecten uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet halen Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 184 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 176 Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de minister heeft benadrukt dat Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is, maatschappelijke gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen; overwegende, dat bij de ontwikkelingen in Muiden rond het KNSF-terrein juist sprake is van grote maatschappelijke weerstand; overwegende, dat de Commissie Operatie Schoon Schip heeft vastgesteld dat de casus Muiden sprake is geweest van belangenverstrengeling en onregelmatigheden; overwegende, dat er inzake dit plangebied een langslepende kwestie loopt over een omvangrijke schadeclaim; overwegende, dat er gerede twijfel bestaat over het aantal te realiseren woningen in relatie tot het behalen van natuurdoelstellingen; verzoekt de regering, de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ouwehand over het laten vervallen van experimenteer bepalingen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand over het laten vervallen van experimenteer bepalingen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 73AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHoofdstuk 2, afdeling 2, vervalt.IIIn artikel 5.10, derde lid, vervalt onderdeel b.ToelichtingHet kabinet heeft niet of onvoldoende duidelijk gemaakt waar zij op doelt bij «experimenten» waarbij afgeweken kan worden van wettelijke regels en normen. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 226 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 19 maart 2018. ...

Gewijzigd Amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15 over het schrappen van een relativiteitsvereiste (Dossier 32127)
Gewijzigd Amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15 over het schrappen van een relativiteitsvereiste Amendement bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor staatsrecht verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 115GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.9 vervalt.IIIn artikel 1.9a wordt «1.9» vervangen door: 1.8.IIIIn artikel 5.3, eerste lid, wordt «1.9» vervangen door: 1.8.IVIn artikel 5.3, tweede lid, wordt de zinsnede «De artikelen 1.4 en 1.9 zijn» vervangen door: Artikel 1.4 is.ToelichtingBinnen het huidige bestuursprocesrecht is al veel mensen en organisaties die als niet belanghebbend worden beschouwd de weg naar de bestuursrechter afgesneden. ...

Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) (Dossier 32127)
Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 1 oktober 2014. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127, nr. 184) over enkele projecten uit de Crisis-en herstelwet (Dossier 32127)
Nader gewijzigde motie van de leden Smaling en Albert De Vries (t.v.v. 32127, nr. 184) over enkele projecten uit de Crisis-en herstelwet Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 188 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 184 Voorgesteld 8 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister heeft benadrukt dat de Crisis- en herstelwet er altijd op gericht is om maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen sneller en beter tot stand te brengen; overwegende dat in het geval van de projecten KNSF-terrein, Brediusterrein en de Buitenhaven in Muiden juist sprake is van een beladen dossier dat destijds leidde tot grote maatschappelijke weerstand; overwegende dat er inzake dit plangebied een langslepende kwestie loopt over een omvangrijke schadeclaim; in aanmerking nemende dat er recent een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Muiden, KNSF en Dura Vermeer; overwegende dat er een verband lijkt te bestaan tussen het aantal te realiseren woningen, het slechts in beperkte mate behalen van natuurdoelstellingen en de overeengekomen afkoopsom; verzoekt de regering, de Kamer te garanderen dat uitsluitend de doelstelling van de wet, het sneller en beter tot stand te brengen van maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, de reden is om de projecten KNSF-terrein, Brediusterrein en de Buitenhaven in Muiden op te nemen in de Crisis- en herstelwet en indien dit niet het geval is deze projecten niet onder de werking van de Crisis- en herstelwet te plaatsen, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik c.s. ter vervanging van nr. 34 over het laten vervallen van hoofdstuk 2, afdeling 4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 81AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK C.S. ...

Nader verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Nader verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 225 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal aanvullende vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brieven van 8 juni 2017 en 29 september 2017 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nrs. 223 en 224). ...

Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voortgangsrapportage en projectenboek Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 augustus 2013 Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 189 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 2014 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief 31 oktober 2013 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht d.d. 31 oktober 2013 (Kamerstuk 32 127, nr. 171). ...

Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 25 mei 2016. ...

Amendement van het lid Aptroot over het schrappen van de horizonbepaling (Dossier 32127)
Amendement van het lid Aptroot over het schrappen van de horizonbepaling Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 44AMENDEMENT VAN HET LID APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.21, onderdeel C, punt 2, wordt «onderdelen f en g» vervangen door: onderdeel f.IIIn artikel 5.10, eerste lid, vervalt «, en vervalt met ingang van 1 januari 2014», alsmede de aanduiding «1. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 18 oktober 2010.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 16 november 2010.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2010Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche). ...

Amendement van het lid Van der Staaij over het laten vervallen van de wijzigingen in de onteigeningswet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Van der Staaij over het laten vervallen van de wijzigingen in de onteigeningswet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 54AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.9 vervalt.ToelichtingMet het amendement wordt, in aansluiting op het advies van Raad van State, beoogd alle wijzigingen van de onteigeningswet uit de Crisis- en herstelwet te halen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van nr. 48 over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Vendrik ter vervanging van nr. 48 over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 80GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48Ontvangen op 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 4.3In tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003 wordt de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt voor «woonfunctie gelegen in een woongebouw» en «andere woonfunctie»:a. ...

Amendement van het lid Ouwehand over het blijven openstellen van de mogelijkheid beroep aan te tekenen (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand over het blijven openstellen van de mogelijkheid beroep aan te tekenen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 109AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel J, vervalt.ToelichtingIn de geest van het Verdrag van Aarhus moeten belanghebbenden beroep kunnen aantekenen tegen beheerplannen waar de mogelijkheid bestaat dat natuurwaarden en instandhoudingsdoelen onvoldoende gewaarborgd zijn. ...

Amendement van het lid Van der Ham over het wijzigen van de citeertitel (Dossier 32127)
Amendement van het lid Van der Ham over het wijzigen van de citeertitel Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 36AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAMOntvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 5.11 wordt «Crisis- en herstelwet» vervangen door: Versnellingswet.ToelichtingHet wetsvoorstel is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein. ...