Kamerstuk 32127-202

Nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333)

Dossier: Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Gepubliceerd: 29 september 2014
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32127-202.html
ID: 32127-202

Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 1 oktober 2014.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 31 oktober 2014.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur kan niet eerder inwerking treden dan op 1 november 2014.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2014

Hierbij bied ik u aan het besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2014, nr. 333). De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 10.9 van de Wet ruimtelijke ordening).

De inwerkingtreding van het besluit is voorzien op 1 november 2014. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het besluit1.

Ik heb heden een gelijkluidende brief gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus