Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 79 over het voorkomen van een ongewenste toepassing van het standstill beginsel (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 79 over het voorkomen van een ongewenste toepassing van het standstill beginsel Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 107GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GERUKT ONDER NR. 79Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel Ia, wordt als volgt gewijzigd:Aan artikel 19kd wordt een lid toegevoegd, luidende:5. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 224 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 8 juni 2017 over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 223). ...

Motie Ouwehand over een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het natuurbeschermingsbeleid (Dossier 32127)
Motie Ouwehand over een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het natuurbeschermingsbeleid Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 94MOTIE VAN HET LID OUWEHANDVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 de toets van de rechter dikwijls niet kunnen doorstaan;constaterende, dat er al geruime tijd onduidelijkheid bestaat over de toetsing van activiteiten aan de Vogel- en Habitatrichtlijnen;verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de uitvoeringspraktijk van het natuurbeschermingsbeleid, uitgaande van de verplichtingen voortkomend uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen,en gaat over tot de orde van de dag.Ouwehand ...

Amendement van het lid Vendrik over het niet schrappen van de adviezen van de Commissie-MER (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het niet schrappen van de adviezen van de Commissie-MER Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 18AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.1 vervalt.IIArtikel 5.6 vervalt.ToelichtingDe Commissie Elverding benadrukte in haar advies «Sneller en Beter» het belang van een goede voorfase van besluitvormingsprocessen. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 17 december 2013. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake het aanvullen van beroepsgronden (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake het aanvullen van beroepsgronden Amendement bestuur bestuursrecht bezwaar en klachten bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 71AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.6a vervalt.ToelichtingArt. ...

Amendement van het lid Roemer waarin wordt geregeld dat de gemeenten bevoegd blijven voor kleine windmolenparken (Dossier 32127)
Amendement van het lid Roemer waarin wordt geregeld dat de gemeenten bevoegd blijven voor kleine windmolenparken Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 50AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.1 vervalt de zinsnede, luidende: en wordt na «9d, tweede en derde lid,»ingevoegd: 9e, vijfde lid, 9f, zesde lid,.IIArtikel 3.2, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.2, onderdeel D, vervalt.IVArtikel 3.2, onderdeel E vervalt.ToelichtingProvincies zijn op basis van de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening al bevoegd om een inpassingplan op te stellen als provinciaal belang gediend is. ...

Motie van het lid Paulus Jansen over het schrappen van de uitbreiding vrijstelling Bouwbesluit 2012 (Dossier 32127)
Motie van het lid Paulus Jansen over het schrappen van de uitbreiding vrijstelling Bouwbesluit 2012 Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 164 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 30 oktober 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de vierde tranche Crisis- en Herstelwet bepaald is dat in het kader van een experiment met particulier opdrachtgeverschap een aantal bepalingen uit het Bouwbesluit 2012 voor een periode van vijf jaar niet van toepassing is voor grondgebonden woningen in Almere die ontwikkeld worden binnen deze formule; overwegende dat bij de behandeling van de vierde tranche door de regering is aangegeven dat Almere de effecten van deze werkwijze zal monitoren en evalueren; overwegende dat genoemd experiment in Almere pas in januari 2012 gestart is en derhalve nog niet geëvalueerd; van mening dat uitbreiding van genoemd experiment pas aan de orde kan zijn na een deugdelijke evaluatie; verzoekt de regering, de uitbreiding van het experiment vrijstelling bepalingen Bouwbesluit 2012 naar de gemeenten Castricum en Den Haag te schrappen uit de vijfde tranche besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van dat gedrukt nr. 67, inzake criteria voor zgn. “ontwikkelingsgebieden” (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van dat gedrukt nr. 67, inzake criteria voor zgn. ...

Motie De Mos over een permanente wetswijziging om infrastructurele projecten te versnellen (Dossier 32127)
Motie De Mos over een permanente wetswijziging om infrastructurele projecten te versnellen Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen weg 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 96MOTIE VAN HET LID DE MOSVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat volgens Rijkswaterstaat 85% van onze verplaatsingen van meer dan tien kilometer plaatsvinden met de auto;overwegende, dat de TU Delft heeft berekend dat files ons jaarlijks 3 mld. kosten;overwegende, dat EVO en TLN als gevolg van files spreken van een schadepost van 700 mln. in 2007 voor alleen de transportsector;verzoekt de regering om de wetswijziging om infrastructurele projecten te versnellen, waardoor de filedruk zal afnemen, permanent te maken,en gaat over tot de orde van de dag.De Mos ...

Gewijzigd Amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 13 over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden (Dossier 32127)
Gewijzigd Amendement van het lid Vendrik ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 13 over het opheffen van de beperking van het beroepsrecht van decentrale overheden Amendement bestuur bestuursrecht bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur spoor staatsrecht verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 114GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHoofdstuk 1, paragraaf 2.2, vervalt.IIIn artikel 5.3, eerste lid, vervalt de zinsnede «1.4 en».IIIIn artikel 5.3, tweede lid, wordt «De artikelen 1.4 en 1.9 zijn» vervangen door: Artikel 1.9 is.ToelichtingDe regering stelt voor om decentrale overheden het recht te ontzeggen beroep in te stellen tegen besluiten van het Rijk. ...

Kabinetsreactie op de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32 127, nr.85) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie op de motie-Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (32 127, nr.85) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 121BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 november 2009Bij het wetgevingsoverleg van heden over de Crisis- en herstelwet merkte de heer Vendrik op dat de regering niet had gereageerd op de door hem ingediende motie 32 177, nr. 85. ...

Motie Samsom c.s. over de verwerking van de Elverding aanpak in alle relevante ruimtelijke wetten (Dossier 32127)
Motie Samsom c.s. over de verwerking van de Elverding aanpak in alle relevante ruimtelijke wetten Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 105MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet vooral van invloed is op de laatste fase van de besluitvorming;overwegende, dat het grootste deel van de vertraging van plannen optreedt in de eerste fase: bij planvoorbereiding en -uitwerking;overwegende, dat trage besluitvorming structureel aangepakt kan worden door verbetering van de eerste fase;overwegende, dat de commissie-Elverding daarover breed gedragen aanbevelingen heeft gedaan;overwegende, dat de regering reeds eerste stappen heeft gezet om de adviezen van Elverding te implementeren, maar dat een voortvarender aanpak mogelijk en nodig is;verzoekt de regering de aanbevelingen van Elverding onverkort toe te passen op alle projecten in de Crisis- en herstelwet;verzoekt de regering om binnen 3 maanden te komen met voorstellen voor aanvullende wetgeving om de Elverdingaanpak te verwerken in alle relevante ruimtelijke wetten,en gaat over tot de orde van de dag.SamsomKoopmansWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Lijst van vragen en antwoorden organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 145 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 2010De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen (Dossier 32127)
Motie Vendrik c.s. over een extra subsidie voor energiebesparingsmaatregelen Motie bestuur bouwnijverheid economie energie huisvesting kopen en verkopen natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 85MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in de bouw veel arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan, niet in de laatste plaats bij kleine aannemers;constaterende, dat de energiebesparingsdoelstelling voor de bebouwde omgeving uit Schoon en Zuinig nog niet binnen handbereik is;van mening, dat een verdere stimulans voor particuliere woningbezitters om hun woning energiezuiniger te maken welkom is;overwegende, dat een dergelijke stimulering snel veel werk zal opleveren in de bouw, juist bij kleine aannemers;verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling van VROM een voorstel uit te werken, waarbij extra subsidie beschikbaar komt voor energiebesparingsmaatregelen voor particuliere woningbezitters, welke mogelijk worden gefinancierd uit een opslag op fossiele brandstoffen zoals aardgas,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamRoemerOuwehand ...

Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het laten vervallen van 7.4 in bijlage I (Dossier 32127)
Amendement van de leden Samsom en Wiegman-van Meppelen Scheppink over het laten vervallen van 7.4 in bijlage I Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 31AMENDEMENT VAN DE LEDEN SAMSOM EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage I vervalt onderdeel 7.4.ToelichtingOnderdeel 7.4 vervalt omdat dit zo breed is gedefinieerd dat hieronder ook projecten vallen als uitbreidingen van campings en veehouderijen, waarvoor toepassing van de in hoofdstuk 1 vallende onderdelen van de CHW buitenproportioneel is.Elders in de crisis en herstelwet wordt de natuurbeschermingswet aangepast, waarmee juist voor deze projecten een oplossing wordt geboden.SamsomWiegman-Van Meppelen Scheppink ...

Motie van het lid Koerhuis over een impactanalyse op de bouwkosten voor iedere gemeente die lokaal een strengere energie-eis wil stellen (Dossier 32127)
Motie van het lid Koerhuis over een impactanalyse op de bouwkosten voor iedere gemeente die lokaal een strengere energie-eis wil stellen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 245 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS Voorgesteld 20 mei 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onder de Omgevingswet gemeenten lokaal een strengere energie-eis kunnen stellen aan nieuwbouwwoningen dan het landelijk Bouwbesluit aangeeft; overwegende dat Amsterdam hierdoor geen enkel groot bouwplan meer kan rondrekenen en het woningtekort oploopt; verzoekt de regering, om een impactanalyse op de bouwkosten te maken voor iedere gemeente die lokaal een strengere energie-eis wil stellen en zo een rem op de nieuwbouw te voorkomen, en de Kamer tevens hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 227 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 19 maart 2018 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Kamerstuk 31 127, nr. 226). ...

Gew motie Van Veldhoven over een experiment duurzaam stortbeheer (t.v.v. 32127, nr. 152) (Dossier 32127)
Gew motie Van Veldhoven over een experiment duurzaam stortbeheer (t.v.v. 32127, nr. 152) Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 153 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 152 Voorgesteld 31 januari 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering een experiment duurzaam stortbeheer wil uitvoeren op 4 plaatsen, maar potentieel ziet voor uitbreiding naar 19 stortplaatsen, constaterende, dat binnen deze groep van 19 stortplaatsen zich stortplaatsen bevinden waarbij in het bestemmingsplan al meer dan 10 jaar uitgegaan wordt van afdichting, zoals bijvoorbeeld voor de stortplaats Nauerna in de gemeente Zaanstad, verzoekt de regering te onderzoeken of met een oxidatielaag de extra methaanuitstoot kan worden vermeden en dat daar waar nuttig blijkt de oxidatielaag als voorwaarde op te nemen in de ontheffing voor de afdichting van stortplaatsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Evaluatie en voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2012 Op 31 maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking. ...