Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Motie van het lid Smaling over gemeentelijke beschermde stadsgezichten (Dossier 32127)
Motie van het lid Smaling over gemeentelijke beschermde stadsgezichten Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 194 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het vanuit de zorg voor goede ruimtelijke kwaliteit van belang is dat gemeenten grip houden op bouwmogelijkheden in het achtererfgebied; overwegende dat vergunningvrij bouwen tot gevolg heeft dat de gemeente een deel van haar planologische autonomie verliest; overwegende dat onderscheid tussen de behandeling van gemeentelijke (beschermde) stads- en dorpsgezichten en die van rijksbeschermde stadsgezichten kunstmatig aandoet; spreekt uit dat de gemeentelijke beschermde gezichten in bijlage II van het Bor dezelfde status krijgen als het rijksgezicht, analoog aan de gelijke behandeling die gemeentelijke en rijksmonumenten ten deel vallen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Albert De Vries over het Hembrugterrein in Zaanstad (Dossier 32127)
Motie van het lid Albert De Vries over het Hembrugterrein in Zaanstad Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 179 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Hembrugterrein in Zaanstad met de zevende tranche onder de werking van de Crisis- en herstelwet wordt geplaatst en dat daarmee gedurende tien jaar mag worden afgeweken van de geluidsnormen die zijn gegrond in de Wet geluidshinder; overwegende dat (toekomstige) bewoners van het Hembrugterrein dienen te worden beschermd tegen langdurige overschrijdingen van de Wet geluidshinder; draagt de regering op om, ervoor zorg te dragen dat er alleen woningbouw wordt ontwikkeld op het Hembrugterrein in Zaanstad als kan worden gegarandeerd dat de gezondheid van de bewoners wordt gewaarborgd en dat wordt waargemaakt dat er na tien jaar daadwerkelijk wordt voldaan aan de reguliere wettelijke geluidsnormen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet ’98 (Dossier 32127)
Reactie op verzoek van het lid Ouwehand over de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet ’98 Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 138BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEITAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2009Middels deze brief beantwoord ik het verzoek van het lid Ouwehand (PvdD), gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 19, Regeling van werkzaamheden) op 3 november 2009.Het eerste deel van het verzoek gaat in op de wijze van vergunningverlening voor 7 december 2004, de referentiedatum voor de voorgestelde stikstofvoorziening, opgenomen in het onderdeel van het voorstel voor een Crisis- en herstelwet dat betrekking heeft op de Natuurbeschermingswet 1998.Het uitgangspunt is dat vooruitlopend op de totstandkoming van het beheerplan, bestaand gebruik – dus ook waar het gaat om bestaande veehouderijen – legaal is. ...

Motie van het lid Koopmans over mestverwerkingsinstallaties van minder dan 50.000 ton (Dossier 32127)
Motie van het lid Koopmans over mestverwerkingsinstallaties van minder dan 50.000 ton Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 156 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een belangrijk onderdeel van het mestbeleid bestaat uit het mogelijk maken van het snel van de grond komen van nieuwe locaties met betrekking tot mestverwerking; overwegende dat het ontstaan van nieuwe locaties en het verkrijgen van bijbehorende vergunningen langzaam verloopt; verzoekt de regering om, in de volgende tranche van de Crisis- en herstelwet ook mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties met een capaciteit van minder dan 50 000 ton onder het regime van de Crisis- en herstelwet te brengen, en mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties die niet op een terrein met een industriële bestemming worden gerealiseerd daar ook onder te laten vallen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche) (Dossier 32127)
Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 240 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 22 juni 2020. ...

Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van vliegveld Twente in de bijlage (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van vliegveld Twente in de bijlage Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 16AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel D, vervalt nummer 1.ToelichtingHet al dan niet opnieuw in exploitatie nemen van vliegveld Twente is een complex en omstreden besluit. ...

Nader gew. motie Van Veldhoven (t.v.v. 32127-153), over besluiten tot ontpoldering van de Hedwigepolder (Dossier 32127)
Nader gew. motie Van Veldhoven (t.v.v. 32127-153), over besluiten tot ontpoldering van de Hedwigepolder Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 154 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering ...

Motie van het lid Smaling over het schrappen van het experiment "verlichte bouwtoets" (Dossier 32127)
Motie van het lid Smaling over het schrappen van het experiment "verlichte bouwtoets" Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 177 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld 23 januari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de Crisis- en herstelwet bepaald is dat in het kader van het lopende experiment «verlichte bouwtoets» het bevoegd gezag niet vooraf in het kader van de vergunningprocedure hoeft te beoordelen of het desbetreffend bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012; overwegende dat nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de effecten van de werkwijze bij het project Haarlemmermeer, zoals bij de behandeling van de vijfde tranche door de regering is aangegeven; verzoekt de regering, de uitbreiding van het experiment «verlichte bouwtoets» (artikel 6g) naar de gemeente Hoogeveen te schrappen uit de zevende tranche Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 201 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 augustus 2014 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 2 juni 2014 inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over een verduidelijking over de bevoegdheden van het rijk en provincies (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over een verduidelijking over de bevoegdheden van het rijk en provincies Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 62AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel 2.12 wordt na de eerste volzin een volzin toegevoegd, luidende:Artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van overeenkomstige toepassing.ToelichtingArtikel 2.10, tweede lid en vijfde lid laten onduidelijkheid bestaan in hoeverre rijk en provincies de bevoegdheid op grond van de Wro behouden om corrigerend op te treden in het geval een projectuitvoeringsbesluit in strijd is met de nationale of provinciale belangen. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een randvoorwaarde voor de koepelvergunning (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over een randvoorwaarde voor de koepelvergunning Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 166 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 30 oktober 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, als randvoorwaarde bij het afgeven van de koepelvergunning op te nemen dat efficiënt gebruik van de milieuruimte beloond wordt bij het verdelen van die ruimte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Crisis- en herstelwet voortgangsrapportage 2014-2015 (Dossier 32127)
Crisis- en herstelwet voortgangsrapportage 2014-2015 Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2016 Op 31 maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 26 over de Lex silencio positivo (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 26 over de Lex silencio positivo Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 118GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom over het voorzien van waarborgen van de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden en de uitwerking van gebiedsontwikkelingsplannen (Dossier 32127)
Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Samsom over het voorzien van waarborgen van de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden en de uitwerking van gebiedsontwikkelingsplannen Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 40AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN SAMSOMOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 242 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 december 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 7 februari 2020 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 237). ...

Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vijfde tranche (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vijfde tranche Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 161 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 5 juli 2012. ...

Amendement van de leden Ouwehand en Roemer ter vervanging van nr. 75 over het laten vervallen van de wijziging van de NBW (Dossier 32127)
Amendement van de leden Ouwehand en Roemer ter vervanging van nr. 75 over het laten vervallen van de wijziging van de NBW Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 130AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN ROEMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 75Ontvangen 17 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel 3.8 vervalt.IIArtikel 3.10, onderdeel B, onderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:AIn het vierde lid wordt «De artikelen 19d en 19kc van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn» vervangen door «Artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 is», wordt «zijn de artikelen 19j, eerste tot en met derde lid en vijfde lid,» vervangen door «is artikel 19j, eerste tot en met derde lid en vijfde lid, van die wet» en vervalt: en 19kd van die wet, en het krachtens artikel 19kb, eerste lid, van die wet bepaalde.BHet vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 54 over het laten vervallen van de wijzigingen in de onteigeningswet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 54 over het laten vervallen van de wijzigingen in de onteigeningswet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 127AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 541Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.9 vervalt.ToelichtingMet het amendement wordt beoogd de aanpassingen van de procedure voor onteigeningen op grond van Titel IV van de Onteigeningswet uit de Crisis- en herstelwet te halen. ...

Motie van het lid Koopmans c.s. over het tracé van de IJzeren Rijn (Dossier 32127)
Motie van het lid Koopmans c.s. over het tracé van de IJzeren Rijn Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 157 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...