Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

Toezegging accreditaties pabo's (Dossier 31700-VIII)
Toezegging accreditaties pabo's Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 209BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Tijdens het Algemeen Overleg op 8 april 2009 (kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 13VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 22 oktober 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,Van der CampAdjunct-griffier van de commissie,Boeve1In hoeverre is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betrokken bij het integraal afsprakenkader schaalsprong Almere? ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 32VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 november 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,Van de CampDe adjunct-griffier van de commissie,Boeve1Welk percentage van het bruto binnenlands product is in de jaren 2002 tot en met 2007 uitgegeven aan onderwijs en welke percentages worden verwacht voor de jaren 2008 tot en met 2011? ...

Voorstel van wet (Dossier 31700-VIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 11NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 22 oktober 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 hoofdstuk VIII, nrs. 1 en 2) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL2   B.BEGROTINGSTOELICHTING3   1.Leeswijzer3   2.Beleidsagenda7   3.De beleidsartikelen53 1. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, onderdeel Hoger onderwijs en Onderzoek (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009, onderdeel Hoger onderwijs en Onderzoek Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 (VIII) voor het jaar 2009nr. 138VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 10 december 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 8 december 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Hoger onderwijs en Onderzoek, voor het jaar 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapMaandag 8 december 2008 11.00 uurDe voorzitter: Van de CampAanwezig zijn 11 leden der Kamer, te weten:Anker, Besselink, Bosma, Van de Camp, Dibi, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Van der Ham, Joldersma, Van der Vlies en Zijlstra,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:de lijst van vragen en antwoorden bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII, nr. 32);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 november 2008 over de ontwikkeling van de instellingsbekostiging hoger onderwijs (31288, nr. 43);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 november 2008 over de bijverdiengrens & terugbetalingsvoorwaarden bij studieleningen (31288, nr. 42);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 oktober 2008 inzake het advies van de Commissie kwaliteit en bekostiging in het hoger onderwijs (31288, nr. 41);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 december 2008 met een beleidsreactie op het advies van de Commissie kwaliteit en bekostiging in het hoger onderwijs (31288, nr. 48);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 8 oktober 2008 met de stand van zaken toezeggingen hoger onderwijs (31288, nr. 40);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 31 oktober 2008 met de notitie Naar een volwassen bachelor-masterstructuur (29281, nr. 10);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 december 2008 met de antwoorden op vragen van de commissie over de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (29281, nr. 11);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 december 2007 met een antwoord op een vraag van de commissie over de kwaliteit en intensiteit van het onderwijs (2008Z06641);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 november 2008 met de internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid "Grenzeloos Goed" (31288, nr. 44);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 oktober 2008 inzake studiefinanciering minderjarigen in het hoger onderwijs vanaf september (24724, nr. 81);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 oktober 2008 met een reactie op het AOb-onderzoek bezoldiging topbestuurders hoger onderwijs (30111, nr. 32);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 oktober 2008 met de feitelijke stand van zaken rond de positie van Iraanse studenten in het hoger onderwijs in Nederland (31700-VIII, nr. 10);het afschrift van een brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de commissie-Fernhout inzake de sanctieregeling Iran (2008Z04876);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 april 2008 inzake studerende moeders (24724, nr. 74);de brief van de minister voor WWI d.d. 10 oktober 2008 met de voortgangsrapportage Nederlandse imam- en islamopleidingen (31700-XVIII, nr. 6);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 19 december 2007 met de Studentenmonitor (31200-VIII, nr. 127);de brief van de minister d.d. 19 november 2008 inzake studiekeuze en studiesucces (31288, nr. 46);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 juni 2008 bij de aanbieding van het jaarverslag 2007 van TNO (29338, nr. 74);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 9 mei 2008 bij de aanbieding van het Evaluatierapport NWO van de evaluatiecommissie-Van der Vliet inzake de rol van NWO in het wetenschapsbestel (29338, nr. 73);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 november 2008 met de voortgangsrapportage "Het Hoogste Goed", onderdeel Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (31288, nr. 45);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 november 2008 met de Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten (27406, nr. 124).De voorzitter:Ik heet u allen hartelijk welkom, in het bijzonder de minister en de dames en heren die hem begeleiden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 136VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 8 december 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 3 december 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderzoek OCW 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapWoensdag 3 december 2008 14.00 uurDe voorzitter: Van de CampAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Besselink, Biskop, Van de Camp, Dezentjé Hamming-Bluemink en Jasper van Dijk,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mevrouw Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 6 oktober 2008 over onderzoek naar beleefde regeldruk in het onderwijs (30853, nr. 14);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 november 2008 over de instelling van de Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen (31700-VIII, nr. 42).De voorzitter:Wij gaan vanmiddag het zogenaamde begrotingsonderzoek houden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 134VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 26 november 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 24 november 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media, voor het jaar 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampAdjunct-griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,La RoccaStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapMaandag 24 november 2008 13.00 uurDe voorzitter: BiskopAanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten:Atsma, Biskop, Bosma, Van Dam, Jasper van Dijk, Van der Ham, Remkes, Slob en Vendrik,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 november 2008 met de mediabegroting 2009 (31700-VIII, nr. 37);het wetsvoorstel Vaststelling van het onderdeel Media van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 juli 2008 ter aanbieding van de evaluatie Commissariaat voor de Media (31200-VIII, nr. 201);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 juli 2008 over de versterking van de positie van de documentaire- en animatiefilm (25434, nr. 40);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 oktober 2008 over de satellietontvangst van de Nederlandse landelijke publieke omroep in het buitenland (2008Z04223);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 juli 2008 over de peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen (31200-VIII, nr. 198);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 oktober 2008 bij het onderzoek Coproducties 2006 en 2007 (31700-III, nr. 10);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 27 oktober 2008 met een reactie op de brief van de Programmaraad Oost-Gelderland (31356, nr. 45);de lijst van vragen en antwoorden bij het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII, nr. 32);de brief van de Algemene Rekenkamer d.d. 11 september 2008 met het rapport Publieke omroep in beeld – financiering, bedrijfsvoering en toezicht (31557).De voorzitter:Dames en heren, hartelijk welkom bij het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2009, onderdeel Media. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009-2012) (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009-2012) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 30VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 29 oktober 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 27 oktober 2008 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de begroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009, onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009–2012 (31 700 VIII).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van de CampDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en WetenschapMaandag 27 oktober 2008 13.00 uurDe voorzitter: LeerdamAanwezig zijn 10 leden der Kamer, te weten:Anker, Bosma, Ten Broeke, Halsema, Van der Ham, Leerdam, Van Leeuwen, Roefs, Van der Vlies en Van Vroonhoven-Kok,en de heer Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009; onderdeel Cultuur (31700-VIII);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 september 2008 over het subsidieplan Kunst van Leven 2009-2012 (31482, nr. 16);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 juli 2008 over de stand van zaken rond het TAX-videoclipfonds (28989, nr. 85);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 3 juli 2008 over de versterking van de positie van de animatiefilm (25434, nr. 40);de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 23 september 2008 ter aanbieding van het jaarverslag 2007 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW (31700-VIII, nr. 5).De voorzitter:Ik open de vergadering en heet de minister, de leden van de Kamer en alle aanwezigen welkom bij dit wetgevingsoverleg over de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2009. ...

Uitvoering moties en amendementen bij de OCW-begroting 2009 en motie HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden (Dossier 31700-VIII)
Uitvoering moties en amendementen bij de OCW-begroting 2009 en motie HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 144BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 februari 2009Onder verwijzing naar Uw brief van 19 december 2008, nr. 2008Z09944/2008D23372 informeer ik U mede namens de ministers voor Jeugd en Gezin, voor Ontwikkelingssamenwerking, van Economische Zaken, van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en beide staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitvoering van de moties en amendementen die zijn aangenomen in het kader van de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 (Tweede Kamer 31 700 VIII).Ook informeer ik U over de uitvoering van de motie Van der Ham, waarin het kabinet met name wordt verzocht met de HBO-raad in overleg te treden over de vormgeving en financiering van nieuwe HBO-masteropleidingen voor de sleutelgebieden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 27 406, nr. ...

Motie Van der Ham en Zijlstra over verbetering van de verdeling van FES-middelen voor R&D (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Zijlstra over verbetering van de verdeling van FES-middelen voor R&D Motie begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 74MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN ZIJLSTRAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de FES-gelden voor R&D ondoorzichtig verdeeld lijken te worden, terwijl NWO een succesvol systeem hanteert om middelen toe te wijzen aan onderzoeksprojecten, welke ook positief is beoordeeld in de evaluatie van NWO;overwegende, dat volgens de foto van de KIA en inbreng van bedrijfsleven en universiteiten FES-middelen te weinig ingezet worden om structurele infrastructuur voor kennisontwikkeling te ontwikkelen;overwegende, dat dergelijke faciliteiten bedrijven en dus private investeringen in R&D kunnen aantrekken;verzoekt de regering de systematiek voor verdeling van FES-middelen voor R&D te verbeteren en transparanter te maken, waarbij bekeken wordt welke rol NWO kan spelen en hoe er meer aandacht kan komen voor structurele infrastructuur voor kennisontwikkeling,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamZijlstra ...

Gew motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 22) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor de sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 22) Motie (gewijzigd/nader) begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 59GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK C.S. ...

Motie Jasper van Dijk over het niet meer bij de studieschuld optellen van de eenoudertoeslag (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het niet meer bij de studieschuld optellen van de eenoudertoeslag Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 67MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de eenoudertoeslag wordt opgeteld bij de studieschuld en dat dit geld moet worden terugbetaald indien de studie niet wordt afgerond, terwijl het bedrag feitelijk voor het kind is bedoeld;verzoekt de regering te realiseren dat de eenoudertoeslag niet meer bij de studieschuld wordt opgeteld,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Verslag van een algemeen overleg over o.a. gelaatsbedekkende op scholen (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. gelaatsbedekkende op scholen Verslag van een algemeen overleg ...

Reactie visitatierapport 'De publieke omroep: het spel, de spelers, het doel' (Dossier 31700-VIII)
Reactie visitatierapport 'De publieke omroep: het spel, de spelers, het doel' Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 217BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 juli 2009Op 22 april 2009 verscheen het rapport van de tweede visitatiecommissie voor de landelijke publieke omroep, onder voorzitterschap van mevrouw mr. ...

Motie Bosma over een uitvoeringstoets voor tweetalig basisonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over een uitvoeringstoets voor tweetalig basisonderwijs Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 157MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat in Rotterdam een project van start gaat voor tweetalig onderwijs in het basisonderwijs;overwegende, dat dit project nog onvoldoende is onderzocht;verzoekt de regering om het tweetalig onderwijs in Rotterdam te onderwerpen aan de uitvoeringstoets zoals geformuleerd door de tijdelijke parlementaire commissie Onderwijsvernieuwingen,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Het nieuwe Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009-2013" (Dossier 31700-VIII)
Het nieuwe Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009-2013" Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 150BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 maart 2009Hierbij bied ik u, mede namens mijn collega staatssecretaris Van Bijsterveldt, het nieuwe Convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009 – 2013» aan.1 Op donderdag 19 februari jl. tekenden vijftien partijen – besturenorganisaties, onderwijsbonden, werkgeversorganisaties, de Consumentenbond, ouderorganisaties en scholieren- samen met mijn collega staatssecretaris Van Bijsterveldt en mij dit convenant.Dit convenant biedt schoolbesturen, personeel, ouders, verzorgers en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs een kader waaraan zij sponsorovereenkomsten kunnen toetsen. ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over de daadwerkelijke besteding van de zorggelden (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over de daadwerkelijke besteding van de zorggelden Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 98MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er jaarlijks een budget van meer dan 2 mld. beschikbaar is om zorgleerlingen een passend onderwijs- en zorgaanbod te geven;tevens constaterende, dat de overheid geen helder zicht heeft op de daadwerkelijke besteding van deze middelen door scholen, waardoor het vermoeden bestaat dat veel geld onbedoeld blijft hangen in onnodige bureaucratie en overhead en niet terechtkomt bij het kind in de vorm van adequate hulp en begeleiding;van mening, dat het voor het verdere vervolg van het traject Passend Onderwijs en eventuele beslissingen over een vorm van budgetfinanciering absoluut noodzakelijk is dat duidelijk wordt hoe de zorggelden worden besteed;verzoekt de regering een diepgaand accountantsonderzoek in te stellen in het po, het vo en het mbo naar de daadwerkelijke besteding van de zorggelden bij een representatief aantal scholen in het reguliere onderwijs en in alle clusters van het speciaal onderwijs;en verzoekt de regering tevens in dat accountantsonderzoek alle budgetten voor lwoo, pro, WSNS, sbo, het regionaal zorgbudget vo, «Op de rails», «Rebound», «Herstart», de rugzakken en de meerkosten van het (v)so mee te nemen, en de Kamer daar in het voorjaar van 2009 verslag van te doen,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenFerrierSlobDezentjé Hamming-BlueminkDibiVan der Vlies ...

Gew motie Anker c.s. over een plan van aanpak ter realisatie van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 73) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Anker c.s. over een plan van aanpak ter realisatie van een fonds voor het aantrekken van studenten uit partnerlanden (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 73) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 123GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ANKER C.S. ...