Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

369 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 35519)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt in het voorgestelde artikel 225, achtste lid, onderdeel b, na «emissieloos voertuig» ingevoegd «of een voertuig met ten minste twee verschillende energie-omzetters en ten minste twee verschillende energie-opslagsystemen aan boord ten behoeve van de mechanische aandrijving van het voertuig, waarbij in ieder geval energie wordt geput uit een opslagvoorziening voor elektrische energie of kracht welke voorziening ook door middel van een externe bron oplaadbaar is». ...

Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen (Dossier 35519)
Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt in het voorgestelde artikel 225, achtste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet na «emissieloos voertuig» ingevoegd «of emissieloos deelvoertuig». ...

Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IA Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Motie van het lid Van Baarle over het intrekken van het wetsvoorstel (Dossier 35519)
Motie van het lid Van Baarle over het intrekken van het wetsvoorstel Motie bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven (Dossier 35519)
Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig» vervangen door «een grondslag voor de maximering van parkeertarieven». ...

Geleidende brief (Dossier 35202-(R2126))
Geleidende brief Geleidende brief europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie. ...

Voorstel van rijkswet (Dossier 35202-(R2126))
Voorstel van rijkswet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk (Dossier 35202-(R2126))
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK I. ...

Voorstel van rijkswet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk (Dossier 35202-(R2126))
Voorstel van rijkswet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 5 VOORSTEL VAN RIJKSWET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35202-(R2126))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 8 april 2020 De initiatiefnemers zijn de leden van de fracties van de VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en SGP erkentelijk voor de aandacht die zij aan het wetsvoorstel hebben willen geven, en soms ook voor de steun die zij ervoor hebben uitgesproken. ...

Verslag (Dossier 35202-(R2126))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 11 februari 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 1), belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van de Staten van Curaçao (Dossier 35202-(R2126))
Verslag van de Staten van Curaçao Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 9 VERSLAG VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Vastgesteld 25 juni 2020 De in de Staten van Curaçao aanwezige fracties van de PAR, MAN, MFK, PIN en PS hebben kennis genomen van het onderhavige voorstel van Rijkswet en hebben de volgende op- en aanmerkingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35202-(R2126))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao (Dossier 35202-(R2126))
Nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Ontvangen 15 september 2020 De initiatiefnemers zijn de leden van de fracties van de PAR, MAN, MFK, PIN en PS erkentelijk voor de aandacht die zij aan het wetsvoorstel hebben willen geven, en soms ook voor de steun die zij ervoor hebben uitgesproken. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35202-(R2126))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) europese zaken internationaal recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 10 oktober 2019, no. ...

Brief van het lid Van Brenk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35681)
Brief van het lid Van Brenk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 6 BRIEF VAN HET LID VAN BRENK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2021 In verband met mijn vertrek uit de Kamer zal ik dit initiatiefvoorstel niet verder kunnen verdedigen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35681)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 35681)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) arbeidsvoorwaarden ouderen sociale zekerheid werk Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 februari 2021 (W12.20.0491/III) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 10 maart 2021, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...