Kamerstuk 35519-11

Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven

Dossier: Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

Gepubliceerd: 28 september 2022
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: bestuur gemeenten verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35519-11.html
ID: 35519-11

29,3 %
70,7 %

D66

GL

Volt

PVV

DENK

BIJ1

SGP

Fractie Den Haan

JA21

FVD

BBB

PvdA

CU

CDA

Omtzigt

PvdD

SP

Groep Van Haga

VVD


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER

Ontvangen 28 september 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig» vervangen door «een grondslag voor de maximering van parkeertarieven».

II

In de beweegreden wordt «gemeenten de bevoegdheid te geven bij parkeertarieven te differentiëren naar uitlaatemissies van een voertuig» vervangen door «parkeertarieven te maximeren en daarvoor een grondslag te creëren in de Gemeentewet».

III

In artikel I, wordt het voorgestelde artikel 225, achtste lid, van de Gemeentewet als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. De dubbele punt aan het slot van de aanhef, alsmede de aanduiding «a.» vervallen en de puntkomma aan het slot wordt vervangen door een punt.

3. Er wordt een zin toegevoegd, luidende:

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de maximale hoogte van het tarief.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat het kabinet bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling een maximale hoogte van het parkeertarief kan instellen. Indiener is van mening dat de parkeertarieven in veel gemeenten in Nederland veel te hoog zijn en dat veel gemeenten van plan zijn om de parkeertarieven nog verder te laten stijgen. Het betaald parkeren dient niet te fungeren als melkkoe voor overheden. De te hoge Nederlandse parkeertarieven (veel hoger dan in de meeste andere landen) zijn slecht voor de koopkracht, de economie en de welvaart van Nederlandse inwoners. Vanwege die reden pleit indiener voor een maximumtarief voor het openbaar betaald parkeren.

Madlener