Kamerstuk 35519-10

Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar

Dossier: Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

Gepubliceerd: 28 september 2022
Indiener(s): Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen: bestuur gemeenten verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35519-10.html
ID: 35519-10

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS

Ontvangen 28 september 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel IA

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat er een evaluatie na drie jaar komt van de wet en hoeveel het gebruik van emissieloos rijden is gestimuleerd en hoeveel CO2 is bespaard. De Staatssecretaris stuurt hierbij de evaluatie naar de Kamers. Het doel van de wet is immers om het gebruik van emissieloos rijden in de bebouwde kom te stimuleren.

Koerhuis