Kamerstuk 35519-9

Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie

Dossier: Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

Gepubliceerd: 28 september 2022
Indiener(s): Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen: bestuur gemeenten verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35519-9.html
ID: 35519-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS

Ontvangen 28 september 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. «Artikel 225, achtste lid, van de Gemeentewet komt te luiden:» wordt vervangen door «Artikel 225 van de Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het achtste lid komt te luiden:».

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 9. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat monitort het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de emissie van CO2 in gemeenten die een lager belastingtarief hebben vastgesteld als bedoeld in het achtste lid, onderdeel b, en zendt jaarlijks de resultaten van deze monitor aan de Staten-Generaal.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat er een jaarlijkse monitoring komt hoeveel het gebruik van emissieloos rijden is gestimuleerd en hoeveel CO2 is bespaard, zodat het effect van de maatregel inzichtelijk wordt gemaakt. De Staatssecretaris stuurt hierbij de jaarlijkse monitoring naar de Kamers. Het doel van de wet is immers om het gebruik van emissieloos rijden in de bebouwde kom te stimuleren.

Koerhuis