Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1813 resultaten

Amendement van het lid Bouwmeester dat regelt dat ook een voorafgaande toets op de continuïteit van het zorgaanbod bij de NZa wordt ingericht (Dossier 33168)
Amendement van het lid Bouwmeester dat regelt dat ook een voorafgaande toets op de continuïteit van het zorgaanbod bij de NZa wordt ingericht Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER Ontvangen 25 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 16d als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Bruins Slot over het CIBG in kennis stellen van substantiële statutenwijzigingen van ziekenhuizen (Dossier 33168)
Motie van het lid Bruins Slot over het CIBG in kennis stellen van substantiële statutenwijzigingen van ziekenhuizen Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de statuten van een ziekenhuis van groot belang zijn voor een zorgvuldige winstuitkering; constaterende dat de statuten van een ziekenhuis na toelating tot de Wet toelating zorginstellingen gewijzigd kunnen worden zonder kennisneming van het CIBG; verzoekt de regering, te regelen dat het CIBG voortaan ook kennis krijgt van substantiële statutenwijzigingen van ziekenhuizen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bruins-Slot dat bewerkstelligt dat de in artikel 16d, tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen bedoelde driejaarstermijn komt te gelden voor iedere investering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Bruins-Slot dat bewerkstelligt dat de in artikel 16d, tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen bedoelde driejaarstermijn komt te gelden voor iedere investering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT Ontvangen 26 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 16d, tweede lid, de zinsnede «ten gevolge van een investering» vervangen door: ten gevolge van een specifieke investering. ...

Verslag (Dossier 32241)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten provincies 32 241Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrechtnr. 5VERSLAGVastgesteld 24 februari 2010De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding1 2.Voorgeschiedenis en totstandkoming van het herindelingsadvies2 3.Toets aan Beleidskader gemeentelijke herindeling en coalitieakkoord3 3.1.Toets bestuurskracht3 3.2. ...

Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) (Dossier 32241)
Intrekking van de wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (32240) en tot gemeentelijke herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (32241) Brief regering ...

Voorstel van wet (Dossier 32241)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten provincies 32 241Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrechtnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 32241)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten provincies 32 241Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrechtnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Nader rapport (Dossier 32241)
Nader rapport Nader rapport bestuur gemeenten provincies 32 241Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrechtnr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32241)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten provincies 32 241Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrechtnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage1 december 2009Beatrix ...

Rapporten van onderzoeken in het kader van evaluatie materiële bekostiging scholen primair onderwijs (Dossier 30246)
Rapporten van onderzoeken in het kader van evaluatie materiële bekostiging scholen primair onderwijs Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 juli 2006Bijgaand ontvangt u vier rapporten van onderzoeken die zijn verricht in het kader van de evaluatie van de materiële bekostiging van scholen voor primair onderwijs.1De scholen voor het primair onderwijs ontvangen, naast de vergoeding voor personele kosten, een vergoeding voor de materiële instandhouding. ...

Brief over o.a. Wetsvoorstel 'afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen in het primair onderwijs' (Dossier 30246)
Brief over o.a. Wetsvoorstel 'afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen in het primair onderwijs' Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 mei 2006Op 23 maart 2006 is in uw Kamer de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel over de afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen (Kamerstukken II 2004/05, 30 246) geweest (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2005–2006, nr. ...

Verslag (nader, tweede nader etc) (Dossier 30246)
Verslag (nader, tweede nader etc) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 4VERSLAGVastgesteld 14 oktober 2005De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 30246)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage14 september 2005Beatrix ...

Voorstel van Wet (Dossier 30246)
Voorstel van Wet Voorstel van wet basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van Toelichting (Dossier 30246)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeen deelToekenning van prijsbijstelling afwegen tegen andere onderwijsprioriteitenHet advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).Met de beoogde invoering van lumpsumfinanciering per 1 augustus 2006 voor de scholen in het primair onderwijs ontstaat vanaf die datum een situatie waarbij scholen grotere vrijheid hebben zelf de beschikbare middelen te besteden en meer ruimte hebben om eigen beleid te voeren. ...

Nota n.a.v. verslag (Dossier 30246)
Nota n.a.v. verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 5NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 24 november 2005I. ...

Brief houdende intrekking van het intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (Dossier 30246)
Brief houdende intrekking van het intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2022 Bij koninklijke boodschap van 14 september 2005 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstuk 30 246). ...

De beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging (Dossier 30246)
De beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging Brief regering basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs 30 246Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningennr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2006Met uw brief van 31 augustus 2006, kenmerk 06-OCW-B-041, over materiële instandhouding heeft u mij verzocht om voor half september mijn beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging aan de Kamer te zenden.In de beantwoording op de schriftelijke vragen van mw. ...

Intrekking van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD (32546) (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Brief regering; Intrekking van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD (32546) Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2011 Bij koninklijke boodschap van 25 oktober 2010 is het voorstel van wet, houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken 2010/11, 32 546, nrs. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN VERSLAG Ontvangen 24 januari 2011AlgemeenMet belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot het voorstel van wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD. ...