Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1813 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 33168)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33168)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEEL 1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33168)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 30 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2019 Bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 is het voorstel van wet Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 33 168). ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33168)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 3 juli 2013 INHOUDSOPGAVE         I. ...

Nader verslag (Dossier 33168)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 16 april 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de op 15 februari 2013 ontvangen uitgebreide nota van wijziging (Kamerstuk 33 168, nr. 7) besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat in de wet een mogelijkheid creëert om een maximum te stellen aan de daling van de solvabiliteit als gevolg van een winstuitkering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Van der Staaij dat in de wet een mogelijkheid creëert om een maximum te stellen aan de daling van de solvabiliteit als gevolg van een winstuitkering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 26 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt aan artikel 16d, eerste lid, onderdeel b, een zinsnede toegevoegd, luidende: en de solvabiliteitsmarge niet voldoet aan het gestelde bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 16da. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bruins Slot ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huun van gebouwen of terreinen, of delen daarvan (Dossier 33168)
Gewijzigd amendement van het lid Bruins Slot ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huun van gebouwen of terreinen, of delen daarvan Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 1 juli 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III komt onderdeel G te luiden: G Artikel 18 komt te luiden: Artikel 18 1. ...

Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in verband met toezending van een nota van wijziging (Dossier 33168)
Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in verband met toezending van een nota van wijziging Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2014 Ik heb geconstateerd dat voor het wetsvoorstel voorwaarden aan winstuitkering medisch specialistische zorg een nota van wijziging noodzakelijk is. ...

Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de ondernemingsraad ten aanzien van winstuitkering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de ondernemingsraad ten aanzien van winstuitkering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 14 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt in artikel 16c, eerste lid, onder a «en 16f» vervangen door:, 16ea en 16f. ...

Amendement van het lid Bouwmeester dat een getrapte overgang introduceert naar de mogelijkheid voor aanbieders van medisch specialistische zorg om kapitaalverschaffers rendement te betalen (Dossier 33168)
Amendement van het lid Bouwmeester dat een getrapte overgang introduceert naar de mogelijkheid voor aanbieders van medisch specialistische zorg om kapitaalverschaffers rendement te betalen Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER Ontvangen 25 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel III, onderdeel E, wordt aan artikel 16d, eerste lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: h. voor zover de winstuitkering in het eerste jaar niet meer dan 50% van de winst bedraagt. ...

Amendement van het lid Bruins Slot dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring van het College sanering voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huur van gebouwen of terreinen, of delen daarvan (Dossier 33168)
Amendement van het lid Bruins Slot dat regelt dat het schrappen van de verplichte goedkeuring van het College sanering voor verhuur, verkoop of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen of terreinen, of delen daarvan, ongedaan wordt gemaakt, en de verplichting wordt uitgebreid naar koop en huur van gebouwen of terreinen, of delen daarvan Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT Ontvangen 8 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III vervalt onderdeel F. ...

Voorlichting van de Raad van State over een novelle om het wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg te wijzigen (Dossier 33168)
Voorlichting van de Raad van State over een novelle om het wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg te wijzigen Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 maart 2016 In deze brief informeer ik u over mijn voornemen om het wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg met een novelle te wijzigen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie van de minister m.b.t. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (Dossier 33168)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie van de minister m.b.t. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 18 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 22 mei 2014 inzake 2014 m.b.t. het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch specialistische zorg) (Kamerstuk 33 168, nr. 17). ...

Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de raad van toezicht ten aanzien van winstuitkering (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten over instemmingsrecht voor de raad van toezicht ten aanzien van winstuitkering Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 14 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 16c als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Leijten over onderzoek naar de handelwijze van bestuurders bij een faillissement van een ziekenhuis (Dossier 33168)
Motie van het lid Leijten over onderzoek naar de handelwijze van bestuurders bij een faillissement van een ziekenhuis Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 26 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een faillissement van een ziekenhuis een grote impact heeft op de bereikbaarheid van zorg, de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening aan patiënten en de banen van personeel; constaterende dat bestuurders bij een faillissement bijna altijd vrijuit gaan, al dan niet met een riante vertrekbonus; verzoekt de regering om, bij een faillissement van een ziekenhuis altijd een onderzoek in te stellen naar de handelwijze van bestuurders en te beoordelen of de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Leijten rondom het uitdrukkelijk in de wet opnemen dat risicoselectie voor ziekenhuizen met winstuitkering verboden is (Dossier 33168)
Amendement van het lid Leijten rondom het uitdrukkelijk in de wet opnemen dat risicoselectie voor ziekenhuizen met winstuitkering verboden is Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN Ontvangen 26 juni 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 16c als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan (Dossier 33168)
Amendement van het lid Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 22 dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan Amendement ...

Reactie van de minister m.b.t. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (Dossier 33168)
Reactie van de minister m.b.t. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) Brief regering organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2014 Op 15 januari 2014 heb ik u medegedeeld dat onderdelen van het wetsvoorstel nog nader moesten worden onderzocht en dat voor het wetsvoorstel een nota van wijziging nodig zou kunnen zijn. ...

Amendement van het lid Rutte waarmee het doel van de wet (bevorderen dat aanbieders van medisch-specialistische zorg extra investeringen kunnen aantrekken) wordt verduidelijkt. (Dossier 33168)
Amendement van het lid Rutte waarmee het doel van de wet (bevorderen dat aanbieders van medisch-specialistische zorg extra investeringen kunnen aantrekken) wordt verduidelijkt. ...

Amendement van het lid Pia Dijkstra dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan (Dossier 33168)
Amendement van het lid Pia Dijkstra dat regelt dat het toezichthoudend orgaan dat wordt gehoord over het voornemen tot het uitkeren van winst door een zorgaanbieder die medisch-specialistische zorg verleend, voor ten hoogste de helft uit aandeelhouders en personen die aandeelhouders vertegenwoordigen kan bestaan Amendement ...