Kamerstuk 33168-17

Reactie van de minister m.b.t. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

Dossier: Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

Gepubliceerd: 22 mei 2014
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33168-17.html
ID: 33168-17

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2014

Op 15 januari 2014 heb ik u medegedeeld dat onderdelen van het wetsvoorstel nog nader moesten worden onderzocht en dat voor het wetsvoorstel een nota van wijziging nodig zou kunnen zijn.

Voor de deugdelijkheid van het wetsvoorstel heb ik alle aspecten hiervan nog eens grondig tegen het licht gehouden.

Ik ben alles overziende tot de conclusie gekomen dat het wetsvoorstel dat bij uw Kamer voorligt klaar is voor plenaire behandeling.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers